Specjalność – Pedagogika wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną

Specjalność pedagogika wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną wyposażony będzie w kompetencje w zakresie dydaktycznym, wychowawczo – społecznym i terapii pedagogicznej, tj. będzie umiał projektować i organizować zajęcia dla dzieci, z uwzględnieniem tych o specyficznych problemach w uczeniu się i zachowaniu, będzie umiał dostrzegać zmiany rozwojowe i stosownie modyfikować metody pracy. Zdobędzie wiadomości z zakresu: psychopedagogicznych podstaw rozwoju, teorii uczenia się i nauczania, kontekstów współczesnej edukacji elementarnej, metodyki wychowania i nauczania zintegrowanego. Zdobyte kompetencje przygotują go do pełnienia funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych, diagnostycznych i terapeutycznych niezbędnych do pracy z dziećmi w wieku wczesnoszkolnym, w placówkach opiekuńczo – wychowawczych typu: świetlice szkolne, osiedlowe i inne przy instytucjach opiekuńczo – leczniczych oraz do prowadzenia zajęć z zakresu terapii pedagogicznej. Przygotowany będzie również do podejmowania indywidualnej pomocy dzieciom, których trudności  w funkcjonowaniu szkolnym wynikają z różnych przyczyn oraz do współpracy z rodzicami  i środowiskiem lokalnym, szczególnie z otoczenia dziecka.

Czas trwania: 6 semestrów

Koszt:  1500 zł/ semestr rata miesięczna 330 zł (10 rat w ciągu roku)

Uruchomienie kierunku studiów jest uzależnione od wymaganej, minimalnej ilości słuchaczy na danym kierunku.

Translate »