Specjalność – Pedagogika kultury

Absolwent specjalności pedagogika kultury i mediów wyposażony będzie w kompetencje z zakresu teorii i historii kultury oraz nowoczesnych mediów, z zakresu formułowania i konstruowania komunikatu audiowizualnego, umiejętności z zakresu krytycznej oceny i analizy tekstów kultury (w tym kultury popularnej), podstawy wiedzy z zakresu animacji życia kulturalnego społeczności lokalnych oraz umiejętności inicjowania działań edukacyjnych w społecznościach lokalnych. Zdobyte kompetencje przygotują go do pracy w instytucjach administracji samorządowej na stanowiskach odpowiedzialnych za  edukację, instytucjach zajmujących się szeroko rozumianą edukacją dorosłych, placówkach kultury (kluby, galerie sztuki, ośrodki kultury, muzea), prasie i lokalnych mediach elektronicznych, placówkach opiekuńczo-wychowawczych na stanowiskach wychowawców, szkołach publicznych i prywatnych na stanowiskach nauczycieli realizujących edukację estetyczną i kulturalną.

Czas trwania: 6 semestrów

Koszt:  1500 zł/ semestr rata miesięczna 330 zł (10 rat w ciągu roku)

Uruchomienie kierunku studiów jest uzależnione od wymaganej, minimalnej ilości słuchaczy na danym kierunku.

 

Translate »