Psychopedagogika

adresaci_

Adresaci studiów

Studia są skierowane do absolwentów uczelni wyższych, szczególnie o profilu pedagogicznym, nauczycieli, psychologów, socjologów, prawników, kuratorów sądowych, pracowników ośrodków edukacyjnych, opiekuńczo-wychowawczych, poradni psychologiczno-pedagogicznych, a także do osób przygotowujących się do prowadzenia zajęć specjalistycznych np. na stanowisku nauczyciela-pedagoga.

program studiow

Program studiów

Przygotowanie w zakresie merytorycznym obejmuje m.in. przedmioty:

 • Współczesny terroryzm
 • Psychologia terroryzmu. Profilowanie sprawców
 • Radykalizacja i rekrutacja do organizacji terrorystycznych
 • Profilaktyka zagrożeń terrorystycznych
 • Informacyjny wymiar terroryzmu
 • System przeciwdziałania zagrożeniom terrorystycznym
 • Zarządzanie kryzysowe wobec zagrożeń terrorystycznych
 • Zamachy terrorystyczne: studia przypadków
 • Analiza ryzyka. Prognozowanie zagrożeń terrorystycznych
 • Geografia terroryzmu
 • Terroryzm bombowy
 • Active shooter
 • Sytuacja zakładnicza
 • Terroryzm CBRN (chemiczny, biologiczny, nuklearny)
 • Doktryny państwowe wojny hybrydowej
 • Działania nieregularne, sabotaż, dywersja w konflikcie hybrydowym
 • Działania militarne w konflikcie hybrydowym
 • Wojna partyzancka
 • Konflikt w cyberprzestrzeni
 • Zachowania kryminalne jako narzędzie konfliktu hybrydowego
 • Walka informacyjna w konflikcie hybrydowym
uzyskane kwalifikacje

Uzyskane kwalifikacje

Absolwenci mają możliwość zatrudnienia w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach, zasadniczych szkołach zawodowych, ochotniczych hufcach pracy; w placówkach wychowania pozaszkolnego, w domach dziecka, w domach samotnej matki, ośrodkach profilaktycznych i terapeutycznych, oraz jako wychowawca w różnorodnych placówkach opiekuńczo-wychowawczych, np. w pogotowiu opiekuńczym, czy środowiskowych świetlicach opiekuńczych przy centrach pomocy rodzinie.

Ponadto ukształtowane podczas studiów umiejętności miękkie ułatwiają psychopedagogowi odnalezienie się również w branży szkoleniowej – w prowadzeniu warsztatów z komunikacji, inteligencji emocjonalnej, kompetencji wychowawczych, czy treningów twórczości i warsztatów rozwijających kreatywność u dzieci i młodzieży.

czas trwania

Czas trwania

studia podyplomowe trzysemestralne – 12 miesięcy

580 godzin zajęć dydaktycznych + 120 godzin praktyk

koszt

Koszt

100 zł  –  wpisowe

3900 zł – czesne, płatność w systemie ratalnym:

1300 zł – opłata za 1 semestr

1300 zł – opłata za 2 semestr

1300 zł – opłata za 3 semestr

Cena dla grup powyżej 4 osób ustalana będzie indywidualnie!

uwaga

Uwagi

Uruchomienie kierunku uzależnione jest od minimalnej liczby chętnych.
Ocenę na świadectwie stanowi średnia ocen uzyskanych z zaliczeń poszczególnych przedmiotów w toku studiów.
Absolwenci studiów otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Świętokrzyską Szkołę Wyższą.

Tryb

Tryb

Studia do wyboru w formie stacjonarnej lub online

Translate »