Trener umiejętności społecznych

adresaci_

Adresaci studiów

Studia skierowane są do pedagogów, psychologów, nauczycieli, wychowawców, kuratorów sądowych, a także absolwentów innych kierunków studiów zainteresowanych nabywaniem kompetencji w zakresie aktywnych metod pracy z grupą. Program studiów został przygotowany z myślą o potrzebach osób pracujących m.in. w szkołach, świetlicach czy placówkach opiekuńczo-wychowawczych – w miejscach, w których niezbędne jest profesjonalne i skuteczne podejście do trudności wychowawczych młodych ludzi.

program studiow

Program studiów

Przygotowanie w zakresie merytorycznym obejmuje m.in. przedmioty:

 • Trening interpersonalny
 • Psychospołeczny rozwój dzieci i młodzieży
 • Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 • Trening zastępowania agresji
 • Nauczanie dzieci i młodzieży trudnej
 • Specyfika zajęć z grupą z zastosowaniem procesu grupowego
 • Metody prowadzenia zajęć – zastosowanie praktyczne
 • Autoprezentacja nauczyciela/trenera grupowego
 • Komunikacja interpersonalna
 • Radzenie sobie z zakłóceniami w grupie
 • Techniki motywacji własnej i grupowej
 • Etyka zawodu nauczyciela w świetle nauk Jana Pawła II
uzyskane kwalifikacje

Uzyskane kwalifikacje

Ukończenie Studiów Podyplomowych pozwoli zdobyć kwalifikacje i kompetencje w zakresie nowoczesnych metod pracy z grupami dzieci i młodzieży sprawiającymi trudności wychowawcze. Celem studiów jest wyposażenie uczestników w praktyczną wiedzę o problemach dzieci i młodzieży w kontekście osiągnięć współczesnej psychologii i pedagogiki.
Poznanie podstawowych założeń psychoprofilaktyki i psychoterapii pozwoli na twórcze rozwiązanie problemów, rozwijanie relacji współpracy z młodymi ludźmi oraz konstruktywne wspieranie ich rozwoju. W efekcie kształcenia zostanie podniesiona efektywność nauczyciela w zakresie prowadzenia grup m.in. poprzez moderowanie procesu grupowego, wykorzystywanie skutecznych metod i technik prowadzenia zajęć grupowych, stymulowanie pożądanych zachowań oraz panowanie nad niepożądanymi. Dodatkowo studia wyposażą uczestników w umiejętności autoprezentacji, komunikacji oraz budowania zaangażowania grupowego i własnego. Ponadto nauczą metod radzenia sobie z tremą i stresem w pracy nauczyciela-trenera.
Program studiów zakłada prowadzenie zajęć metodami warsztatowymi, dzięki czemu uczestnicy praktycznie doświadczą, przepracują i nauczą się procesu prowadzenia grup.

czas trwania

Czas trwania

Studia podyplomowe dwusemestralne

320 godzin

koszt

Koszt

100 zł  –  wpisowe

3900 zł – czesne, płatność w systemie ratalnym:

1950 zł – opłata za 1 semestr

1950 zł – opłata za 2 semestr

Cena dla grup powyżej 4 osób ustalana będzie indywidualnie!

uwaga

Uwagi

Uruchomienie kierunku uzależnione jest od minimalnej liczby chętnych.
Ocenę na świadectwie stanowi średnia ocen uzyskanych z zaliczeń poszczególnych przedmiotów w toku studiów.
Absolwenci studiów otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Świętokrzyską Szkołę Wyższą.

Tryb

Tryb

Studia do wyboru w formie stacjonarnej lub online

Translate »