Mediacje i negocjacje

adresaci_

Adresaci studiów

Studia te są skierowane są do psychologów, pedagogów, pracowników socjalnych, asystentów rodzinnych, kuratorów rodzinnych społecznych i zawodowych, prawników i dla  innych osób z wyższym wykształceniem, które są zainteresowane praktycznym wykorzystaniem wiedzy o konfliktach oraz nabyciem umiejętności mediacyjnych i negocjacyjnych pomocnych w ich rozwiązywaniu. Studia na tym kierunku są również przeznaczone dla osób, które chcą zawodowo zająć się mediacjami i negocjacjami.

program studiow

Program studiów

Przygotowanie w zakresie merytorycznym obejmuje m.in. przedmioty:

 • Psychologia zachowania się ludzi w sytuacjach konfliktowych
 • Mediacje jako metoda rozwiązywania sporów i konfliktów
 • Prowadzenie i przeprowadzenie spotkań mediacyjnych – otwarcie
 • Prowadzenie i przeprowadzenie spotkań mediacyjnych – faza środkowa
 • Prowadzenie i przeprowadzenie spotkań mediacyjnych – finalizacja
 • Komunikacja w mediacji: blokady komunikacyjne i zakłócenia percepcji
 • Zawód mediatora: kompetencje, prawa obowiązki, kwestie etyczne, rola i budowanie marki osobistej
 • Lobbing
 • Trening negocjacji
 • Zarządzanie sytuacją kryzysową
 • Mobbing w zespołach pracowniczych, przejawy dyskryminacji
 • Strategie i metody rozwiazywania konfliktów
 • Sytuacje trudne w mediacji: przełamywanie oporu i wspieranie stron
 • Samoświadomość w konfliktach
 • Konflikty w organizacji i biznesie
 • Konflikty szkolne i rówieśnicze
 • Konflikty w medycynie, błędy medyczne
 • Specyfika konfliktów rodzinnych
 • Techniki negocjacji
 • Retoryka
 • Budowanie wizerunku osobistego
 • Wykorzystywanie elementów public relations
 • Konflikt i agresja w zarządzaniu
 • Savoir-vivre w biznesie
 • Postępowanie procesowe i nieprocesowe
 • Postępowania odrębne: gospodarcze, rodzinne, z zakresu prawa pracy
 • Postępowanie pojednawcze
 • Sąd polubowny
 • Postępowanie karne
 • Konwersatorium z części teoretycznej – cywilnej i karnej
 • Mediacje – podstawy prawne
 • Mediacje – ćwiczenia
uzyskane kwalifikacje

Uzyskane kwalifikacje

Absolwenci uzyskują kwalifikacje do ubiegania się o wpis na listę wpis na listę mediatorów stałych przy właściwym Sądzie Okręgowym, ponieważ w części poświęconej Mediacjom program jest zgodny ze Standardami Szkolenia Mediatorów uchwalone przez Społeczną Radę do spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości w dniu 29 października 2007 roku.  Absolwent uzyska wiedzę i kompetencje z zakresie m.in. rozpoznawania konfliktów  i doboru odpowiedniej taktyki mediacyjnej lub negocjacyjnej do ich rozwiązania;

czas trwania

Czas trwania

Studia podyplomowe dwusemestralne

220 godzin

koszt

Koszt

100 zł  –  wpisowe

3900 zł – czesne, płatność w systemie ratalnym:

1950 zł – opłata za 1 semestr

1950 zł – opłata za 2 semestr

Cena dla grup powyżej 4 osób ustalana będzie indywidualnie!

uwaga

Uwagi

Uruchomienie kierunku uzależnione jest od minimalnej liczby chętnych.
Ocenę na świadectwie stanowi średnia ocen uzyskanych z zaliczeń poszczególnych przedmiotów w toku studiów.
Absolwenci studiów otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Świętokrzyską Szkołę Wyższą.

Tryb

Tryb

Studia do wyboru w formie stacjonarnej lub online

Translate »