Integracja sensoryczna

adresaci_

Adresaci studiów

Studia podyplomowe przeznaczone są dla pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, fizjoterapeutów, logopedów, terapeutów zajęciowych posiadających tytuł magistra lub licencjat.

program studiow

Program studiów

Przygotowanie w zakresie merytorycznym obejmuje m.in. przedmioty:

 • Podstawy pedagogiki specjalnej
 • Dydaktyka specjalna
 • Diagnostyka w pedagogice specjalnej
 • Etyka zawodu nauczyciela
 • Elementy psychologii klinicznej i psychopatologii
 • Podstawy neuropsychologii
 • Anatomia i fizjologia układu nerwowego z elementami neurologii
 • Choroby wieku dziecięcego i choroby przewlekłe u dzieci
 • Teoria odruchów sensomotorycznych. Rozwój ontogenetyczny systemów percepcyjnych.
 • Rozwój psychomotoryczny dziecka. Różnice indywidualne w rozwoju dzieci.
 • Zaburzenia w rozwoju układu ruchu
 • Teoria integracji sensorycznej. Organizacja terapii na terenie placówki oświatowej i rehabilitacyjnej.
 • Zaburzenia integracji sensorycznej
 • Diagnoza zaburzeń integracji sensorycznej
 • Programowanie terapii w zaburzeniach SI
 • Autyzm (jednostka chorobowa i postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne w SI).
 • Zespół Downa (jednostka chorobowa i postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne w SI).
 • Mózgowe porażenie dziecięce ( jednostka chorobowa i postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne w SI).
 • Wybrane zespoły genetyczne (jednostka chorobowa i postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne w SI).
 • ADHD, ADD, wcześniactwo (postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne w SI).
 • Dziecko niedowidzące i niedosłyszące (postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne w SI).
 • Zaburzenia mowy (postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne w SI).
 • Uogólnione i specyficzne trudności w nauce (dysleksja, dysgrafia), zaburzenia zachowania a postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne w SI
 • Terapia SI a inne metody rehabilitacyjne i psychologiczno – pedagogiczne
 • Psychologiczne problemy rodziców dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi
 • Sala SI ćwiczenia praktyczne
 • Pierwsza pomoc
uzyskane kwalifikacje

Uzyskane kwalifikacje

Ukończenie studiów podyplomowych w zakresie integracji sensorycznej w teorii i praktyce oraz, a także otrzymanie certyfikatu terapeuty SI daje pełne kwalifikacje do prowadzenia diagnozy i terapii metodą SI. Osoby mogą pracować w placówkach oświatowych i rehabilitacyjnych, a także prowadzić gabinety integracji sensorycznej.

czas trwania

Czas trwania

studia podyplomowe trzysemestralne

500 godzin dydaktycznych + 120 godzin praktyk

koszt

Koszt

100 zł  –  wpisowe

4600 zł – czesne, płatność w systemie ratalnym:

1600 zł – opłata za semestr 1

1600 zł – opłata za semestr 2

1400 zł – opłata za semestr 3

Cena dla grup powyżej 4 osób ustalana będzie indywidualnie!

500 zł – Certyfikat (Egzamin organizowany przez Stowarzyszenie Integracji Sensorycznej) dla zainteresowanych osób

uwaga

Uwagi

Uruchomienie kierunku uzależnione jest od minimalnej liczby chętnych.
Ocenę na świadectwie stanowi średnia ocen uzyskanych z zaliczeń poszczególnych przedmiotów w toku studiów.
Absolwenci studiów otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Świętokrzyską Szkołę Wyższą.

Studia podyplomowe kończą się uzyskaniem:

 • Świadectwa ukończenia studiów podyplomowych w zakresie integracji sensorycznej w teorii i praktyce wydanym przez Świętokrzyską Szkołę Wyższą
 • Certyfikatem terapeuty integracji sensorycznej wydanym przez Stowarzyszenie Integracji Sensorycznej.

 

Korzyści płynące z posiadania Certyfikatu terapeuty integracji sensorycznej wydanym przez Stowarzyszenie Integracji Sensorycznej:

 • Wpis na ogólnopolską listę terapeutów
 • Dodatkowe potwierdzenie zdobytych podczas toku studiów kompetencji przez niezależną zewnętrzna komisję
 • Stałe wsparcie ze strony Stowarzyszenia, możliwość stałego kontaktu z terapeutami współpracujący ze Stowarzyszaniem
 • Dostęp do wykładów i prac członków Stowarzyszenia
 • Dodatkowy dokument dający możliwość awansu zawodowego
 • Możliwość odbywania darmowej praktyki w przedszkolach Mini College oraz w Gabinetach SI współpracujących z Instytutem
 • Polepszenie atrakcyjności na rynku pracy
 • Dostęp do informacji na temat zmian i nowości  Metody SI
 • Możliwość uczestnictwa w bezpłatnych konferencjach organizowanych  przez Centrum Doskonalenia Nauczycieli College Medyczny wraz ze Stowarzyszeniem Integracji Sensorycznej
Tryb

Tryb

Studia do wyboru w formie stacjonarnej lub online

Translate »