Pedagogika specjalna – Edukacja, terapia i wspomaganie osób z zaburzeniami ze Spektrum Autyzmu

adresaci_

Adresaci studiów

Studia przeznaczone dla nauczycieli oraz innych osób z wykształceniem wyższym, którzy pracują lub planują pracę z osobami z autyzmem i Zespołem Aspergera. Ukończenie studiów poszerzy kwalifikacje  pedagogów, psychologów, logopedów, nauczycieli, pracowników poradni psychologicznych.

program studiow

Program studiów

Przygotowanie w zakresie merytorycznym obejmuje m.in. przedmioty:

 • Podstawy pedagogiki specjalnej
 • Dydaktyka specjalna
 • Diagnostyka w pedagogice specjalnej
 • Etyka zawodu nauczyciela
 • Anatomia i fizjologia układu nerwowego z elementami neurologii
 • Elementy psychologii klinicznej i psychopatologii
 • Podstawy neuropsychologii
 • Diagnoza zaburzeń ze spektrum autyzmu
 • Terapia i wsparcie rodziny dziecka
 • Zaburzenia integracji sensorycznej w zaburzeniach ze spektrum autyzmu
 • Diagnoza psychopedagogiczna uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
 • Problemy dojrzewania i dorosłości osób ze spektrum autyzmu
 • Społeczne funkcjonowanie osób ze spektrum autyzmu
 • Specjalne potrzeby uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
 • Metody komunikacji wspomagającej i alternatywnej (ACC)
 • Metodyka wczesnego wspomagania rozwoju dziecka ze spektrum autyzmu
 • Metodyka zajęć rehabilitacji indywidualnej ucznia z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
 • Metodyka zajęć aktywizujących w grupie szkolnej
 • Trening umiejętności społecznych
 • Wspieranie rozwoju zawodowego osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
uzyskane kwalifikacje

Uzyskane kwalifikacje

Absolwenci zyskują wiedzę, umiejętności i kompetencje z zakresu pedagogiki specjalnej, które umożliwiają podjęcie pracy z osobami z zaburzeniami ze Spektrum Autyzmu i Zespołem Aspergera (ASD).

Celem studiów jest:

 • Poszerzenie wiedzy  uczestników studiów o informacje dotyczące specyfiki rozwoju  osób ze spektrum autyzmu
 • Wyposażenie studentów w wiedzę merytoryczną  i umiejętności praktyczne niezbędne do pracy edukacyjnej i terapeutycznej z osobami z autyzmem, zespołem Aspergera i innymi całościowymi zaburzeniami rozwoju
 • Wykształcenie umiejętności dostosowania wymagań  edukacyjnych  do potrzeb osób z całościowymi zaburzeniami rozwoju
 • Uwrażliwienie słuchaczy na wczesne symptomy całościowych zaburzeń rozwojowych
 • Przygotowanie słuchaczy do pracy terapeutycznej z małym dzieckiem autystycznym w ramach wczesnego wspomagania rozwoju.
 • Przygotowanie słuchaczy do podejmowania działań mających na celu udzielenie wsparcia rodzinie dziecka autystycznego w pokonywaniu trudności wynikających z niepełnosprawności ich syna lub córki.
 • Ukazanie najodpowiedniejszych  metod  i form współpracy nauczycieli i wychowawców ze służbami wspomagającymi proces wychowania i terapii dzieci i młodzieży z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi ze spektrum autyzmu
 • Przygotowanie słuchaczy do podejmowania działań mających na celu udzielenie wsparcia rodzinie dziecka autystycznego w pokonywaniu trudności wynikających z niepełnosprawności ich syna lub córki.
czas trwania

Czas trwania

studia podyplomowe trzysemestralne – 12 miesięcy

480 godzin dydaktycznych + 180 godzin praktyka

koszt

Koszt

100 zł  –  wpisowe

3900 zł – czesne, płatność w systemie ratalnym:

1300 zł – opłata za 1 semestr

1300 zł – opłata za 2 semestr

1300 zł – opłata za 3 semestr

Cena dla grup powyżej 4 osób ustalana będzie indywidualnie!

500 zł – Certyfikat (Egzamin organizowany przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób ze Spektrum Autyzmu) dla zainteresowanych osób

uwaga

Uwagi

Uruchomienie kierunku uzależnione jest od minimalnej liczby chętnych.
Ocenę na świadectwie stanowi średnia ocen uzyskanych z zaliczeń poszczególnych przedmiotów w toku studiów.
Absolwenci studiów otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Świętokrzyską Szkołę Wyższą.

Tryb

Tryb

Studia do wyboru w formie stacjonarnej lub online

Translate »