Prawo zamówień publicznych

adresaci_

Adresaci studiów

Celem studiów podyplomowych Prawo Zamówień Publicznych jest zdobycie wiedzy w zakresie prawnych i organizacyjnych aspektów procesu zamówień publicznych w Polsce, z uwzględnieniem regulacji prawnych UE, zdobycie umiejętności koniecznych do pełnienia samodzielnych funkcji w procesie udzielania i uzyskiwania zamówień publicznych, rozpoznawania, diagnozowania oraz rozwiązywania problemów z zakresu zamówień publicznych zarówno od strony zamawiającego, jak i wykonawcy.

program studiow

Program studiów

Przygotowanie w zakresie merytorycznym obejmuje m.in. przedmioty:

 • Wybrane elementy prawa cywilnego i gospodarczego
 • Podstawy finansów publicznych
 • Rynek zamówień publicznych (aspekt ekonomiczno-rynkowy)
  – Rynek zamówień publicznych w Polsce (definicja i podstawowe elementy rynku)
  – Struktura podmiotowa – przedmiotowa rynek zamówień publicznych w Polsce (zamawiający i wykonawcy oraz dostawy, usługi i roboty budowlane)
  – Zasady kształtujące rynek zamówień publicznych w Polsce i jego cechy
  – Bariery w dostępie do rynku zamówień publicznych
  – Źródła informacji o rynku zamówień publicznych w Polsce
  – Stosunki zachodzące między uczestnikami rynku zamówień publicznych w Polsce
 •  System zamówień publicznych w prawie UE
 • Przygotowanie postępowania:
  – Opis przedmiotu zamówienia
  – Szacowanie wartości zamówienia
  – Treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
  – Warunki, opis sposobu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz dokumenty potwierdzające ich spełnianie
  – Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami
  – Zasady wnoszenia i zatrzymania wadium
  – Związanie ofertą
  – Kryteria oceny ofert
  – Podwykonawstwo
 • Przeprowadzenie postępowania o zamówienie publiczne:
  – Publikacja ogłoszenia o zamówieniu i zasady dokonywania zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu
  – Tryby udzielania zamówień publicznych
  – Szczególne procedury udzielania zamówień publicznych – konkurs, zamówienia ramowe, dynamiczny system zakupów
  – Wyjaśnianie i modyfikacja SIWZ
  – Wybór oferty najkorzystniejszej
  – Uzupełnienie oferty
  – Wyjaśnienie oferty
  – Poprawienie oferty
  – Odrzucenie oferty
  – Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
 • Nowe podejście do zamówień publicznych – możliwości realizacji:
  – Elektronizacja zamówień publicznych.
  – Zamówienia publiczne przyjazne małym i średnim przedsiębiorcom
  – Zamówienia publiczne przyjazne innowacjom
  – Społeczna odpowiedzialność w zamówieniach publicznych
  – „Zielone” zamówienia publiczne
 • Najczęściej popełniane błędy przez Zamawiającego
 • Zamówienia sektorowe
 • Zamówienia publiczne – studium przypadku
 • Elektronizacja zamówień publicznych i nowe obowiązki od 2021 r. (w tym elementy porównawcze obecnej i nowej ustawy)
 • Środki ochrony prawnej
 • Umowa o zamówienie publiczne – nieważność, unieważnienie, zmiana
 • Dokumentacja postępowania o zamówienie publiczne
 • System kontroli zamówień publicznych
 • Odpowiedzialność za naruszenie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych
uzyskane kwalifikacje

Uzyskane kwalifikacje

Absolwenci po ukończonych studiach będą mogli pracować w administracji państwowej i samorządowej, biorących udział w procesie udzielania zamówień publicznych i odpowiadających za prawidłowe gospodarowanie środkami publicznymi.

czas trwania

Czas trwania

Studia podyplomowe dwusemestralne

koszt

Koszt

100 zł  –  wpisowe

3000 zł – czesne, płatność w systemie ratalnym:

1500 zł – opłata za 1 semestr

1500 zł – opłata za 2 semestr

Cena dla grup powyżej 4 osób ustalana będzie indywidualnie!

uwaga

Uwagi

Uruchomienie kierunku uzależnione jest od minimalnej liczby chętnych.
Ocenę na świadectwie stanowi średnia ocen uzyskanych z zaliczeń poszczególnych przedmiotów w toku studiów.
Absolwenci studiów otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Świętokrzyską Szkołę Wyższą.

Tryb

Tryb

Studia do wyboru w formie stacjonarnej lub online

Translate »