Prawo podatkowe

adresaci_

Adresaci studiów

Celem studiów podyplomowych Prawo Podatkowe jest przyswojenie i pogłębienie wiedzy z zakresu prawa podatkowego. Słuchacze zdobędą wiedzę praktyczną z zakresu szeroko rozumianego prawa podatkowego, zarówno w procesie jego tworzenia jak i stosowania oraz nabędą umiejętności efektywnego korzystania z aktów prawnych.

program studiow

Program studiów

Przygotowanie w zakresie merytorycznym obejmuje m.in. przedmioty:

 • Ogólne prawo podatkowe
 • Postępowanie podatkowe
 • Problematyka postępowania karnego skarbowego
 • Prawo dewizowe
 • Postępowanie egzekucyjne w administracji
 • Elementy prawa upadłościowego i naprawczego
 • Podatek dochodowy od osób fizycznych
 • Podatek dochodowy od osób prawnych
 • Podatek od towarów i usług
 • Podatek akcyzowy i podatek od gier
 • Podatek od spadków i darowizn
 • Podatek od czynności cywilnoprawnych
 • Podatki i opłaty lokalne, opłata skarbowa
 • Elementy międzynarodowego prawa podatkowego
 • Kontrola podatkowa i kontrola skarbowa
 • Ewidencja podatkowa i zasady prowadzenia ksiąg podatkowych
 • Rachunkowość finansowa
 • Analiza finansowa
 • Rozliczanie dochodów uzyskanych za granicą – zastosowania praktyczne
 • Zarządzanie ryzykiem podatkowym w przedsiębiorstwie
 • Zapobieganie wprowadzaniu do obrotu wartości pochodzących z nielegalnych lub niewyjaśnionych źródeł
 • Doradztwo podatkowe i etyka zawodowa
 • Ubezpieczenia społeczne
uzyskane kwalifikacje

Uzyskane kwalifikacje

Absolwent po ukończeniu kierunku Prawo Podatkowe będzie mógł pracować w charakterze:

 • pracownika administracji skarbowej,
 • głównego księgowego,
 • kierownika biura rachunkowego,
 • kierownika działu finansowego,
 • dyrektora finansowego.
czas trwania

Czas trwania

Studia podyplomowe dwusemestralne

koszt

Koszt

100 zł  –  wpisowe

3000 zł – czesne, płatność w systemie ratalnym:

1500 zł – opłata za 1 semestr

1500 zł – opłata za 2 semestr

Cena dla grup powyżej 4 osób ustalana będzie indywidualnie!

uwaga

Uwagi

Uruchomienie kierunku uzależnione jest od minimalnej liczby chętnych.
Ocenę na świadectwie stanowi średnia ocen uzyskanych z zaliczeń poszczególnych przedmiotów w toku studiów.
Absolwenci studiów otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Świętokrzyską Szkołę Wyższą.

Tryb

Tryb

Studia do wyboru w formie stacjonarnej lub online

Translate »