Prawo ochrony środowiska

adresaci_

Adresaci studiów

Celem studiów podyplomowych Prawo Ochrony Środowiska  jest pogłębienie, uzupełnienie i uporządkowanie wiedzy dotyczącej prawnych, ekonomicznych, organizacyjnych i społecznych aspektów wykonywania zadań publicznych w sferze ochrony środowiska. Wiedza zdobyta przez absolwentów będzie mogła być wykorzystywana do podjęcia pracy w różnego rodzaju instytucjach naukowych, administracji rządowej oraz samorządowej, biurach projektowych i instytucjach konsultingowych.

program studiow

Program studiów

Przygotowanie w zakresie merytorycznym obejmuje m.in. przedmioty:

 • Rozwój myśli, prawa, instytucji i pojęć w ochronie środowiska
 • Podstawy prawne ochrony środowiska
 • Ochrona środowiska w unormowaniach Konstytucji
 • Prawno-międzynarodowe aspekty w ochronie środowiska (ONZ, Rada Europy, OECD i inne)
 • Ochrona środowiska w Unii Europejskiej
 • Organizacja ochrony środowiska
 • Projekty unijne
 • Ochrona środowiska na poziomie samorządu lokalnego
 • Ekonomiczne instrumenty ochrony środowiska
 • Sprawozdawczość w ochronie środowiska
 • Prawo ochrony środowiska a obowiązki przedsiębiorców
 • System finansowania ochrony środowiska w Polsce
 • Ochrona wód
 • Ochrona przyrody
 • Ochrona środowiska w działalności RDOŚ
 • Audyt środowiskowy
 • Procedury w ochronie środowiska
 • Zintegrowane pozwolenie ekologiczne
 • Ochrona powierzchni ziemi
 • Gospodarka odpadam
 • Stany fizyczne sztucznie wytworzone przez człowieka (hałas, promieniowanie i odór)
 • Ochrona atmosfery
 • Ochrona krajobrazu
 • Policja ochrony środowiska i podstawowe decyzje
 • Interes jednostki w ochronie środowiska
 • Odpowiedzialność za szkody w ochronie środowiska: publicznoprawna odpowiedzialność w ochronie środowiska
 • Odpowiedzialność za szkody w ochronie środowiska: cywilnoprawna odpowiedzialność w ochronie środowiska
 • Odpowiedzialność za przestępstwa i wykroczenia w ochronie środowiska
uzyskane kwalifikacje

Uzyskane kwalifikacje

Absolwenci, którzy ukończą ten kierunek studiów będą mogli podjąć zatrudnienie w przedsiębiorstwach związanych z ochroną środowiska, w jednostkach naukowo-badawczych, w instytucjach administracji państwowej i samorządowej, w  organizacjach międzynarodowych, w organizacjach pozarządowych i rządowych, w laboratoriach środowiskowych.

czas trwania

Czas trwania

Studia podyplomowe dwusemestralne

koszt

Koszt

100 zł  –  wpisowe

3000 zł – czesne, płatność w systemie ratalnym:

1500 zł – opłata za 1 semestr

1500 zł – opłata za 2 semestr

Cena dla grup powyżej 4 osób ustalana będzie indywidualnie!

uwaga

Uwagi

Uruchomienie kierunku uzależnione jest od minimalnej liczby chętnych.
Ocenę na świadectwie stanowi średnia ocen uzyskanych z zaliczeń poszczególnych przedmiotów w toku studiów.
Absolwenci studiów otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Świętokrzyską Szkołę Wyższą.

Tryb

Tryb

Studia do wyboru w formie stacjonarnej lub online

Translate »