Prawo ochrony konsumentów

adresaci_

Adresaci studiów

Celem studiów podyplomowych Prawo ochrony konsumentów jest przekazanie słuchaczom wiedzy dotyczącej prawa konsumenckiego, zagadnień z zakresu obsługi konsumentów, znajomości przepisów prawnych, sztuki negocjacji, znajomość praw przysługujących konsumentom i obowiązków, jakie mają przedsiębiorcy

program studiow

Program studiów

Przygotowanie w zakresie merytorycznym obejmuje m.in. przedmioty:

 • Główne kierunki ewolucji polskiego prawa ochrony konsumentów
 • Prawo ochrony konsumentów w systemie źródeł prawa – podstawowe źródła prawa regulujące problematykę prawa ochrony konsumentów w prawie polskim i w prawie UE
 • Stosowanie prawa UE przez sądy krajowe w kontekście prawa ochrony konsumentów
 • Pojęcie konsumenta w prawie ochrony konsumentów
 • Pojęcie przedsiębiorcy wprawie ochrony konsumentów
 • Organy, instytucji i stowarzyszenia tworzące sieć ochronę konsumentów w Polsce
 • Uregulowania prawne służące ochronie indywidualnych praw konsumenta
 • Ochrona konsumentów przed praktykami mogącymi zniekształcać ich zachowania rynkowe – ujęcie ogólne
 • Działania wprowadzające w błąd w świetle ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym oraz ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
 • Nieuczciwa reklama w świetle ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz przepisów szczególnych
 • Agresywne praktyki rynkowe
 • Niedozwolone postanowienia umowne w umowach konsumenckich
 • Zakres zastosowania ustawy o prawach konsumenta i wyłączenia z tego zakresu
 • Obowiązki przedsiębiorcy zawierającego umowę z konsumentem
 • Zasady i tryb zawierania z konsumentem umowy na odległość i poza lokalem przedsiębiorstwa
 • Zasady i tryb wykonania przysługującego konsumentowi prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa
 • Zasady i tryb zawierania z konsumentem umowy na odległość dotyczącej usług finansowych
 • Ochrona praw konsumentów na rynku usług energetycznych
 • Ochrona praw konsumentów na rynku usług finansowych
 • Ochrona praw konsumentów w turystyce
 • Ochrona praw konsumentów w branży deweloperskiej
 • Rodzaje roszczeń przysługujących konsumentom
 • Reguły rozwiązywania indywidualnych sporów konsumenckich na drodze sądowej
 • Reguły rozwiązywania indywidualnych sporów konsumenckich w systemie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
 • Warsztaty z zakresu praktycznych aspektów realizacji uprawnień z tytułu rękojmi i gwarancji oraz niedozwolonych postanowień umownych
 • Publicznoprawna ochrona konsumentów na podstawie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów
  Status i kompetencje Prezesa UOKiK jako centralnego organu administracji publicznej w zakresie ochrony konsumentów oraz rodzaje postępowań w sprawach z zakresu ochrony konsumentów
  Pojęcie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów. Rodzaje praktyk zakazanych – ujęcie ogólne
 • Naruszanie obowiązku udzielania konsumentom rzetelnej, prawdziwej i pełnej informacji jako praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów
 • Nieuczciwe praktyki rynkowe i czyny nieuczciwej konkurencji jako praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów
 • Misseling jako praktyka naruszające zbiorowe interesy konsumentów
 • Praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów – warsztaty
 • Reguły proceduralne w postępowaniach z zakresu ochrony konsumentów
 • Kontrola w toku postępowania przed Prezesem UOKiK w sprawach dotyczących ochrony praw konsumentów
 • Sankcje administracyjne w sprawach dotyczących ochrony praw konsumentów
 • Sankcje penalne w sprawach dotyczących ochrony praw konsumentów (w ustawie uokk
 • Rekompensata publiczna jako środek eliminacji naruszeń praw konsumentów przez Prezesa UOKiK
 • Postępowania dotyczące ochrony praw konsumentów a standardy ochrony praw w EKPC i w Karcie Praw Podstawowych UE
 • Postępowania odwoławczego od rozstrzygnięć Prezesa UOKiK
 • Publicznoprawna ochrona praw konsumentów a uregulowania służące ochronie konkurencji
 • Zagadnienia z zakresu ochrony konsumentów
 • Status i kompetencje Inspekcji Handlowe
 • System nadzoru rynku i kontroli wyrobów wprowadzonych do obrotu (zagadnienia materialno-prawne, proceduralne i instytucjonalne)
 • Regulacje dotyczące kontroli legalności i rzetelności działania przedsiębiorców w zakresie produkcji, handlu i usług oraz dotyczące spełniania wymagań przez wyroby przeznaczonych dla konsumentów, w tym w zakresie bezpieczeństwa produktów
 • Prawnokarna i wykroczeniowa ochrona konsumentów
uzyskane kwalifikacje

Uzyskane kwalifikacje

Absolwenci, którzy ukończą ten kierunek studiów poszerzą swoją wiedzę w zakresie prawa ochrony konsumentów niezbędną do stosowania w praktyce, w szczególności w zawodach pełnionych przez: radców prawnych, adwokatów,  pracowników kancelarii prawniczych, sędziów, pracowników Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, urzędów regulacyjnych, pracowników biur rzeczników praw konsumentów, Inspekcji Handlowej i pracowników administracji publicznej (rządowej i samorządowej), pracowników Federacji Konsumentów i innych organizacji konsumenckich, osoby prowadzące działalność gospodarczą, osoby zajmujące się naukowo prawem ochrony konsumentów.

czas trwania

Czas trwania

Studia podyplomowe dwusemestralne

koszt

Koszt

100 zł  –  wpisowe

3000 zł – czesne, płatność w systemie ratalnym:

1500 zł – opłata za 1 semestr

1500 zł – opłata za 2 semestr

Cena dla grup powyżej 4 osób ustalana będzie indywidualnie!

uwaga

Uwagi

Uruchomienie kierunku uzależnione jest od minimalnej liczby chętnych.
Ocenę na świadectwie stanowi średnia ocen uzyskanych z zaliczeń poszczególnych przedmiotów w toku studiów.
Absolwenci studiów otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Świętokrzyską Szkołę Wyższą.

Tryb

Tryb

Studia do wyboru w formie stacjonarnej lub online

Translate »