Pedagogika specjalna – Diagnoza i terapia pedagogiczna

adresaci_

Adresaci studiów

Studia przeznaczone są dla osób, które ukończyły studia magisterskie lub zawodowe (licencjat) z przygotowaniem pedagogicznym, głównie nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy szkolni, zainteresowani zdobyciem dodatkowych kwalifikacji w zakresie terapii pedagogicznej.

program studiow

Program studiów

Przygotowanie w zakresie merytorycznym obejmuje m.in. przedmioty:

 • Podstawy pedagogiki specjalnej.
 • Dydaktyka specjalna.
 • Diagnostyka w pedagogice specjalnej.
 • Etyka zawodu nauczyciela.
 • Elementy psychologii klinicznej i psychopatologii.
 • ADHD i zahamowania psychoruchowe – perspektywa psychologiczno-pedagogiczna.
 • Wybrane zagadnienia z logopedii i zaburzeń rozwoju mowy.
 • Podstawy neuropsychologii.
 • Anatomia i fizjologia układu nerwowego z elementami neurologii.
 • Psychologiczne uwarunkowania procesów poznawczych.
 • Prawne aspekty opieki nad uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
 • Przyczyny i profilaktyka trudności w nauce czytania i pisania.
 • Organizacja procesu terapeutycznego.
 • Metoda dobrego startu.
 • Leworęczność i oburęczność u dzieci – diagnoza i zasady postępowania.
 • Syndrom nieadekwatnych osiągnięć.
 • Diagnoza dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
 • Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju ruchowego.
 • Metodyka zajęć terapeutycznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju emocjonalnego i społecznego.
 • Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki.
 • Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla dzieci z trudnościami w nauce czytania i pisania.
 • Wybrane zagadnienia z metodyki edukacji wczesnoszkolnej.
uzyskane kwalifikacje

Uzyskane kwalifikacje

Studenci uzyskują kwalifikacje do prowadzenia indywidualnych oraz grupowych zajęć terapeutycznych z dziećmi i młodzieżą. Absolwenci mogą starać się o zatrudnienie jako nauczyciel- terapeuta w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych. Nabędzie także uprawnienia do prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych.

czas trwania

Czas trwania

studia podyplomowe trzysemestralne – 12 miesięcy

535 godzin dydaktycznych + 180 godzin praktyk

koszt

Koszt

100 zł  –  wpisowe

3900 zł – czesne, płatność w systemie ratalnym (650 zł x 6 rat)

Cena dla grup powyżej 4 osób ustalana będzie indywidualnie!

uwaga

Uwagi

Uruchomienie kierunku uzależnione jest od minimalnej liczby chętnych.
Ocenę na świadectwie stanowi średnia ocen uzyskanych z zaliczeń poszczególnych przedmiotów w toku studiów.
Absolwenci studiów otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Świętokrzyską Szkołę Wyższą.

Tryb

Tryb

Studia do wyboru w formie stacjonarnej lub online

Translate »