Arteterapia

adresaci_

Adresaci studiów

Studia przeznaczone są dla:

 • absolwentów studiów licencjackich i magisterskich z zakresu: pedagogiki (w tym: resocjalizacji, gerontopedagogiki, pracy opiekuńczo-wychowawczej, pracy socjalnej, nauczania wczesnoszkolnego, kształcenia zintegrowanego); psychologii (w tym: psychologii klinicznej, terapii Gestalt), terapii, kierunków medycznych (w tym: pielęgniarstwa, położnictwa, ratownictwa medycznego, rehabilitacji), muzyki, sztuk plastycznych, artystycznych, kulturoznawstwa, bibliotekoznawstwa i filologii;
 • pedagogów zatrudnionych w szkolnictwie powszechnym i specjalnym, pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych, terapeutycznych, resocjalizacyjnych, pracowników placówek kulturalno-oświatowych, ale również hospicjów, domów pogodnej jesieni, domów dziennego pobytu, placówek rehabilitacyjnych, szpitali i sanatoriów, świetlic socjoterapeutycznych, placówek interwencyjnych oraz dla osób pragnących pracować w takich placówkach;
 • osób zainteresowanych pracą rehabilitacyjną z osobami zaburzonymi psychicznie i/lub fizycznie, pracą resocjalizacyjną z osobami niedostosowanymi społecznie, pracą z osobami starszymi.
program studiow

Program studiów

Przygotowanie w zakresie merytorycznym obejmuje m.in. przedmioty:

 • Psychologia uczenia się dzieci.
 • Podstawy dydaktyki.
 • Psychologia rozwojowa i osobowości.
 • Podstawy diagnozy pedagogicznej.
 • Formalne i prawne podstawy funkcjonowania szkoły/placówki.
 • Emisja głosu.
 • Etyka zawodu nauczyciela.
 • Technologie informacyjne w edukacji.
 • Podstawy pedagogiki specjalnej.
 • Dydaktyka specjalna.
 • Diagnostyka w pedagogice specjalnej.
 • Arteterapia.
 • Biblioterapia.
 • Choreoterapia.
 • Muzykoterapia.
 • Psychopedagogika twórczości.
 • Metody i formy arteterapii (plastyka).
 • Metodyka prowadzenia zajęć arteterapeutycznych.
 • Terapia przez dramę.
 • Fototerapia.
 • Kinezyterapia.
 • Programowanie muzyki dla potrzeb terapii.
 • Ćwiczenia relaksacyjno-oddechowe.
 • Instrumenty muzyczne w muzykoterapii.
 • Biodanza.
 • Mandala.
uzyskane kwalifikacje

Uzyskane kwalifikacje

Studia nadają kwalifikacje do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem różnych metod związanych z terapią przez sztukę.
Absolwenci mogą otrzymać zatrudnienie we wszelkiego rodzaju placówkach o charakterze pedagogicznym, opiekuńczym, terapeutycznym, medycznym, kulturalno-oświatowym, a w szczególności w: szkołach, przedszkolach, szkołach specjalnych i szkołach życia, szkołach i klasach integracyjnych, szpitalach, sanatoriach, hospicjach, zakładach leczniczych, warsztatach terapii zajęciowej, domach pomocy społecznej, domach złotej jesieni, domach dziennego pobytu, zakładach karnych, zakładach poprawczych, ośrodkach szkolno-wychowawczych, świetlicach socjoterapeutycznych, ośrodkach rehabilitacyjno-readaptacyjnych Monar, domach kultury.

czas trwania

Czas trwania

studia podyplomowe trzysemestralne – 12 miesięcy

495 godzin dydaktycznych + 120 godzin praktyk

koszt

Koszt

100 zł  –  wpisowe

3900 zł – czesne, płatność w systemie ratalnym (650 zł x 6 rat)

Cena dla grup powyżej 4 osób ustalana będzie indywidualnie!

uwaga

Uwagi

Uruchomienie kierunku uzależnione jest od minimalnej liczby chętnych.
Ocenę na świadectwie stanowi średnia ocen uzyskanych z zaliczeń poszczególnych przedmiotów w toku studiów.
Absolwenci studiów otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Świętokrzyską Szkołę Wyższą.

Tryb

Tryb

Studia do wyboru w formie stacjonarnej lub online

Translate »