Pedagogika specjalna – pedagogika leczniczo-terapeutyczna

adresaci_

Adresaci studiów

Studia przeznaczone są dla osób, które ukończyły studia magisterskie lub zawodowe (licencjat) z przygotowaniem pedagogicznym, głównie nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy szkolni, zainteresowani zdobyciem dodatkowych kwalifikacji w zakresie terapii pedagogicznej.

program studiow

Program studiów

Przygotowanie w zakresie merytorycznym obejmuje m.in. przedmioty:

 • Elementy psychologii klinicznej i psychopatologii
 • Anatomia i fizjologia układu nerwowego z elementami neurologii
 • Sytuacja rodziny dziecka z niepełnosprawnością
 • Diagnostyka psychopedagogiczna
 • Metodyka nauczania, wychowania i opieki w podmiotach leczniczych i w nauczaniu indywidualnym
 • Prawne podstawy kształcenia uczniów z chorobą przewlekłą oraz uczniów z  niepełnosprawnością ruchową,
 • Wybrane problemy opieki paliatywnej i pracy hospicyjnej
 • Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób przewlekle chorych i niepełnosprawnych ruchowo
 • Diagnoza i terapia dzieci z trudnościami w uczeniu się
 • Pedagogika terapeutyczna i paliatywna
 • Biomedyczne i psychospołeczne aspekty wybranych chorób przewlekłych
 • Rewalidacja dzieci przewlekle chorych i z dysfunkcjami narządów ruchu
 • Pedagogika lecznicza i technologia informacyjna w pedagogice leczniczej
 • Trening umiejętności opiekuńczo- wychowawczych
 • Podstawy społeczne wobec osób z niepełnosprawnością i niedostosowaniem społecznym
 • Etyczne aspekty pracy w pedagogice leczniczej
uzyskane kwalifikacje

Uzyskane kwalifikacje

Absolwenci uzyskują kwalifikacje do prowadzenia indywidualnych oraz grupowych zajęć terapeutycznych z dziećmi i młodzieżą. Absolwenci mogą starać się o zatrudnienie jako nauczyciel- terapeuta w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych.

czas trwania

Czas trwania

studia podyplomowe trzysemestralne – 12 miesięcy

475 godzin dydaktycznych + 180 godzin praktyka

koszt

Koszt

100 zł  –  wpisowe

3900 zł – czesne, płatność w systemie ratalnym:

1300 zł – opłata za 1 semestr

1300 zł – opłata za 2 semestr

1300 zł – opłata za 3 semestr

Cena dla grup powyżej 4 osób ustalana będzie indywidualnie!

uwaga

Uwagi

Uruchomienie kierunku uzależnione jest od minimalnej liczby chętnych.
Ocenę na świadectwie stanowi średnia ocen uzyskanych z zaliczeń poszczególnych przedmiotów w toku studiów.
Absolwenci studiów otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Świętokrzyską Szkołę Wyższą.

Tryb

Tryb

Studia do wyboru w formie stacjonarnej lub online

Translate »