Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną

Kierunek: Pedagogika

Specjalność: Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną

Absolwent zdobędzie kompetencje w podstawowym zakresie dydaktycznym, wychowawczo-społecznym i terapii pedagogicznej, tj. będzie umiał projektować i organizować zajęcia dla dzieci, z uwzględnieniem tych o specyficznych problemach w uczeniu się i zachowaniu, będzie umiał dostrzegać zmiany rozwojowe i stosownie modyfikować metody pracy.
W programie studiów duży nacisk położony będzie na przygotowanie do indywidualnej pomocy dzieciom, których trudności w funkcjonowaniu szkolnym wynikają z różnych przyczyn. Przygotowany też będzie do współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym, szczególnie otoczeniem dziecka. Student zdobędzie wiadomości z zakresu: psychopedagogicznych podstaw rozwoju, teorii uczenia się i nauczania, kontekstów współczesnej edukacji elementarnej, metodyki wychowania i nauczania zintegrowanego.
Absolwent będzie przygotowany do pracy z dziećmi w wieku wczesnoszkolnym w placówkach opiekuńczo – wychowawczych typu: świetlice szkolne, osiedlowe i inne przy instytucjach opiekuńczo-leczniczych ; do prowadzenia zajęć z zakresu terapii pedagogicznych oraz wszędzie tam, gdzie szczególnie ważna jest indywidualna praca z dzieckiem.
Wybór tego bloku fakultatywnego jest właściwy dla podjęcia studiów II stopnia o kierunku Edukacja elementarna lub Studiów Podyplomowych dających pełne uprawienia nauczycielskie.
Translate »