Organizacja Pomocy Społecznej

adresaci_

Adresaci studiów

Adresatami są absolwenci studiów magisterskich i licencjackich zainteresowani  pogłębieniem wiedzy z zakresu pomocy społecznej w szczególności:  pracownicy socjalni, kadra kierująca instytucjami pomocy społecznej (np. Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze, Domy Pomocy Społecznej, Miejskie i Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej, Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie i inne) oraz liderzy organizacji pozarządowych.

program studiow

Program studiów

Przygotowanie w zakresie merytorycznym obejmuje m.in. przedmioty:

 • Współczesne kierunki rozwoju polityki społecznej w ujęciu globalnym, europejskim i lokalnym
 • Elementy organizacji i zarządzania w pomocy społecznej
 • Kadra menedżerska w pomocy społecznej, w tym umiejętność przywództwa, organizacji pracy własnej, zarządzania czasem i rozwiązywania problemów
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Zarządzanie międzyorganizacyjne na poziomie lokalnym, z uwzględnieniem podmiotów niepublicznych w pomocy społecznej
 • Kierowanie i zarządzanie superwizyjne
 • Zarządzanie finansami jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, w tym planowanie finansowe, realizacja i kontrola realizacji planu finansowego
 • Systemy zarządzania jakością w instytucjach pomocy społecznej
 • Kontrola zarządcza
 • Elementy etyki
 • Zadania jednostek organizacyjnych pomocy społecznej gminy, powiatu i województwa
 • Ewaluacja działań, metody i techniki badań wykorzystywanych w pomocy społecznej
 • Wybrane zagadnienia prawne, ze szczególnym uwzględnieniem prawa administracyjnego, prawa pracy, prawa zamówień publicznych, prawa rodzinnego i prawa dotyczącego ochrony danych osobowych
 • Wybrane zagadnienia z zakresu przepisów dotyczących pomocy społecznej i zabezpieczenia społecznego
 • Publiczne relacje, reklama społeczna i promocja działań w pomocy społecznej
 • Public relations (PR)
 • Mediacje i negocjacje w pomocy społecznej
 • Stres i wypalenie zawodowe
 • Konsultacje dotyczące pracy dyplomowej wymaganej do uzyskania specjalizacji
 • Wizyty studyjne – hospitacje instytucji działających w obszarze pomocy społecznej
 • Pedagogika specjalna zagadnienia społeczne
 • Praca socjalna z podopiecznymi i jego rodzinami
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji pomocy społecznej cz. II
 • Narzędzia informatyczne w zarządzaniu jednostką organizacyjną pomocy społecznej
uzyskane kwalifikacje

Uzyskane kwalifikacje

Absolwent studiów podyplomowych nabywa kwalifikacje w zakresie szeroko rozumianej problematyki pomocy społecznej i pracy socjalnej oraz kierowania i zarządzania publicznymi i niepublicznymi instytucjami integracji i pomocy społecznej. Studia podyplomowe przygotowują kadrę kierowniczą do efektywnego zarządzania placówkami w warunkach zmieniających się realiów życia społecznego.

czas trwania

Czas trwania

studia podyplomowe dwusemestralne

320 godzin dydaktycznych + 150 godzin praktyka

koszt

Koszt

100 zł  –  wpisowe

3900 zł – czesne, płatność w systemie ratalnym:

1950 zł – opłata za 1 semestr

1950 zł – opłata za 2 semestr

Cena dla grup powyżej 4 osób ustalana będzie indywidualnie!

uwaga

Uwagi

Uruchomienie kierunku uzależnione jest od minimalnej liczby chętnych.
Ocenę na świadectwie stanowi średnia ocen uzyskanych z zaliczeń poszczególnych przedmiotów w toku studiów.
Absolwenci studiów otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Świętokrzyską Szkołę Wyższą.

Tryb

Tryb

Studia do wyboru w formie stacjonarnej lub online

Translate »