Neurologopedia

adresaci_

Adresaci studiów

Kierunek jest szczególnie skierowany do osób, które ukończyły studia podyplomowe z zakresu logopedii lub aktualnie są w ich trakcie.
Celem studiów jest wyposażenie studentów w wiedzę niezbędną do uzyskania specjalizacji w zakresie neurologopedii oraz nabycie praktycznych umiejętności w zakresie diagnozy i terapii osób z zaburzeniami mowy.

program studiow

Program studiów

Przygotowanie w zakresie merytorycznym obejmuje m.in. przedmioty:

 • Zaburzenia mowy pochodzenia korowego
 • Mowa osób po operacji  usunięcia krtani
 • Afazja w ujęciu medycznym
 • Afazja diagnoza i terapia
 • Zaburzenia mowy u pacjentów geriatrycznych. Diagnoza i terapia
 • Zaburzenia mowy w uszkodzeniach neurologicznych
 • Psychiatria dziecięca
 • Podstawy psychiatrii
 • Psychologia rozwoju człowieka
 • Zaburzenia rozwojowe w obszarze funkcji poznawczych i mowy
 • Podstawy neuropsychologii
 • Anatomia i fizjologia układu nerwowego z elementami neurologii
 • Wczesna interwencja logopedyczna
 • Diagnoza i terapia zaburzeń osób z dysfunkcjami neurologicznymi
 • Diagnostyka i terapia osób  z dysfunkcją słuchu
 • Psycho- i neurolingwistyczne aspekty mowy
 • Diagnoza i terapia zaburzeń ze spektrum autyzmu
 • Metody komunikacji wspomagającej i alternatywnej (ACC)
 • Techniki terapeutyczne stosowane w neurologicznych zaburzeniach mowy
 • Fizjoterapia kliniczna
 • Zaburzenia komunikacji językowej w aspekcie neurologopedii
 • Muzykoterapia
 • Arteterapia
 • Zajęcia  korekcyjno – kompensacyjne
uzyskane kwalifikacje

Uzyskane kwalifikacje

Absolwenci uzyskają uprawnienia do pracy w placówkach oświatowych – przedszkola i szkoły, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, szkoły: specjalne i  integracyjne, domy dziecka, ośrodki szkolno-wychowawcze, ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze, ośrodki prowadzące wczesne wspomaganie rozwoju dziecka świetlice terapeutyczne;  służby zdrowia – szpitalne oddziały udarowe, neurologii, neurochirurgii, laryngologii, foniatrii, neonatologii i rehabilitacji; domy opieki społecznej, sanatoria,  poradnie logopedyczne w przychodniach specjalistycznych; poradnie przyszpitalne; ośrodki wczesnej interwencji; ośrodki rehabilitacyjne i  w praktyce prywatnej.

czas trwania

Czas trwania

studia podyplomowe dwusemestralne

koszt

Koszt

100 zł  –  wpisowe

3900 zł – czesne, płatność w systemie ratalnym:

1950 zł – opłata za 1 semestr

1950 zł – opłata za 2 semestr

Cena dla grup powyżej 4 osób ustalana będzie indywidualnie!

uwaga

Uwagi

Uruchomienie kierunku uzależnione jest od minimalnej liczby chętnych.
Ocenę na świadectwie stanowi średnia ocen uzyskanych z zaliczeń poszczególnych przedmiotów w toku studiów.
Absolwenci studiów otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Świętokrzyską Szkołę Wyższą.

Tryb

Tryb

Studia do wyboru w formie stacjonarnej lub online

Translate »