Zarządzanie w ochronie zdrowia – menedżer ochrony zdrowia

adresaci_

Adresaci studiów

Słuchaczami studiów są między innymi menedżerowie służby zdrowia kierujący publicznymi i niepublicznymi zakładami opieki zdrowotnej, pracownicy wydziałów zdrowia, organów administracji rządowej oraz jednostek samorządu terytorialnego, pracownicy działów administracji zakładów opieki zdrowotnej, pracownicy instytucji ubezpieczeń zdrowotnych, a także te osoby, dla których ważnym elementem pracy zawodowej jest kompetencja w zakresie organizacji i zarządzania służbą zdrowia. Studia skierowane są do osób kończących uczelnie, przygotowując do zajęcia w przyszłości stanowisk kierowniczych w zakładach opieki zdrowotnej.

program studiow

Program studiów

Przygotowanie w zakresie merytorycznym obejmuje m.in. przedmioty:

  • Organizacja systemu i rynek ochrony zdrowia
  • Zarządzanie i marketing w jednostkach ochrony zdrowia
  • Zarządzanie zespołem
  • Przekształcanie zakładów opieki zdrowotnej w spółki prawa  handlowego
  • Prawo zamówień publicznych
  • Odpowiedzialność cywilna i pracownicza w przypadku szkody wyrządzonej pacjentowi
  • Ekonomika ochrony zdrowia
  • Rachunkowość w podmiotach ochrony zdrowia
  • Negocjacje i komunikacja interpersonalna
  • Prawo w ochronie zdrowia (w tym ustawa z 18 marca 2011 o działalności leczniczej)
uzyskane kwalifikacje

Uzyskane kwalifikacje

czas trwania

Czas trwania

Studia podyplomowe dwusemestralne

koszt

Koszt

100 zł  –  wpisowe

3000 zł – czesne, płatność w systemie ratalnym:

1500 zł – opłata za 1 semestr

1500 zł – opłata za 2 semestr

Cena dla grup powyżej 4 osób ustalana będzie indywidualnie!

uwaga

Uwagi

Uruchomienie kierunku uzależnione jest od minimalnej liczby chętnych.
Ocenę na świadectwie stanowi średnia ocen uzyskanych z zaliczeń poszczególnych przedmiotów w toku studiów.
Absolwenci studiów otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Świętokrzyską Szkołę Wyższą.

Tryb

Tryb

Studia do wyboru w formie stacjonarnej lub online

Translate »