Terroryzm i zagrożenia hybrydowe

adresaci_

Adresaci studiów

Studia skierowane są do  pracowników i funkcjonariuszy służb bezpieczeństwa i porządku publicznego; przedstawicieli administracji państwowej i samorządowej; pracowników think-tanków; pracowników firm konsultingowych i doradczych; nauczycieli zajmujących się tą problematyką na różnych poziomach nauczania; dziennikarzy.

program studiow

Program studiów

Przygotowanie w zakresie merytorycznym obejmuje m.in. przedmioty:

 • Współczesny terroryzm
 • Psychologia terroryzmu. Profilowanie sprawców
 • Radykalizacja i rekrutacja do organizacji terrorystycznych
 • Profilaktyka zagrożeń terrorystycznych
 • Informacyjny wymiar terroryzmu
 • System przeciwdziałania zagrożeniom terrorystycznym
 • Zarządzanie kryzysowe wobec zagrożeń terrorystycznych
 • Zamachy terrorystyczne: studia przypadków
 • Analiza ryzyka. Prognozowanie zagrożeń terrorystycznych
 • Geografia terroryzmu
 • Terroryzm bombowy
 • Active shooter
 • Sytuacja zakładnicza
 • Terroryzm CBRN (chemiczny, biologiczny, nuklearny)
 • Doktryny państwowe wojny hybrydowej
 • Działania nieregularne, sabotaż, dywersja w konflikcie hybrydowym
 • Działania militarne w konflikcie hybrydowym
 • Wojna partyzancka
 • Konflikt w cyberprzestrzeni
 • Zachowania kryminalne jako narzędzie konfliktu hybrydowego
 • Walka informacyjna w konflikcie hybrydowym
uzyskane kwalifikacje

Uzyskane kwalifikacje

Absolwent zdobędzie praktyczne umiejętności z zakresu: analizy zagrożeń bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego, identyfikowania i definiowania współczesnych zagrożeń, szkolenia członków zespołu w dziedzinie reagowania na współczesne zagrożenia bezpieczeństwa, zwłaszcza zagrożenia terrorystyczne, współczesnych form terroryzmu i mechanizmów stosowanych przez organizacje terrorystyczne, radzenia sobie zarówno na poziomie prywatnym, jak i zawodowym w sytuacjach zagrożenia terrorystycznego. Możliwość podjęcia pracy w sektorze administracji publicznej oraz służbach i instytucjach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo.

czas trwania

Czas trwania

Studia podyplomowe dwusemestralne

koszt

Koszt

100 zł  –  wpisowe

3000 zł – czesne, płatność w systemie ratalnym:

1500 zł – opłata za 1 semestr

1500 zł – opłata za 2 semestr

Cena dla grup powyżej 4 osób ustalana będzie indywidualnie!

uwaga

Uwagi

Uruchomienie kierunku uzależnione jest od minimalnej liczby chętnych.
Ocenę na świadectwie stanowi średnia ocen uzyskanych z zaliczeń poszczególnych przedmiotów w toku studiów.
Absolwenci studiów otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Świętokrzyską Szkołę Wyższą.

Tryb

Tryb

Studia do wyboru w formie stacjonarnej lub online

Translate »