Profesjonalny dyrektor – menedżer oświaty

adresaci_

Adresaci studiów

Studia kierowane są do osób zamierzających ubiegać się o pełnienie funkcji kierowniczych w szkołach i placówkach oświatowych, a także już sprawujących tę funkcję oraz innych zajmujących się problematyką oświatową.

Celem studiów będzie wyposażenie słuchaczy w wiedzę i menedżerskie umiejętności z zakresu kierowania placówką oświatową w aspektach: technicznym, społecznym i koncepcyjnym.

program studiow

Program studiów

Przygotowanie w zakresie merytorycznym obejmuje m.in. przedmioty:

 • Szkoły i placówki w  systemie oświaty
 • Prawne aspekty zarządzania szkołą
 • Zarządzanie bezpieczeństwem informacji – RODO w placówce oświatowej
 • Planowanie i organizacja pracy w szkole
 • Zarządzanie finansami w oświacie
 • Nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły i zarządzanie jakością
 • Zewnętrzny nadzór pedagogiczny
 • Kierowanie zmianą w edukacji
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Programy wspierania oświaty
 • Projektowanie programów szkoły
 • Technologie informacyjno-komunikacyjne w oświacie
 • Marketing i promocja w oświacie
 • Kompetencje współczesnego menedżera oświaty
 • Etyka i etykieta menedżera oświaty
 • Praktyka kierownicza w szkole/placówce
 • Praktyczna współpraca dyrektora z organem prowadzącym
uzyskane kwalifikacje

Uzyskane kwalifikacje

Absolwent studiów będzie dysponował wiedzą i umiejętnościami z zakresu kierowania oraz zarządzania szkołą/ placówką oświatową. W ramach technicznych umiejętności menedżerskich absolwent potrafi opracować plan pracy (pełna dokumentacja potrzebna do organizowania pracy szkoły) placówki oświatowej, ułożyć plan lekcji/rozkład zajęć, zorganizować pracę Rady Pedagogicznej, sprawować bieżący nadzór pedagogiczny, zorganizować funkcjonowanie działów administracyjnego i gospodarczego, prowadzić niezbędną dokumentację szkolną, korzystać z komputera. W obszarze kompetencji społecznych absolwent jest wyposażony w umiejętności: kierowania zmianą, prezentacji własnej osoby, nawiązywania kontaktów i indywidualizacji oddziaływań interpersonalnych.

czas trwania

Czas trwania

Studia podyplomowe dwusemestralne

290 godzin

koszt

Koszt

100 zł  –  wpisowe

3000 zł – czesne, płatność w systemie ratalnym:

1500 zł – opłata za 1 semestr

1500 zł – opłata za 2 semestr

Cena dla grup powyżej 4 osób ustalana będzie indywidualnie!

uwaga

Uwagi

Uruchomienie kierunku uzależnione jest od minimalnej liczby chętnych.
Ocenę na świadectwie stanowi średnia ocen uzyskanych z zaliczeń poszczególnych przedmiotów w toku studiów.
Absolwenci studiów otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Świętokrzyską Szkołę Wyższą.

Tryb

Tryb

Studia do wyboru w formie stacjonarnej lub online

Translate »