Bezpieczeństwo publiczne i zarządzanie kryzysowe

adresaci_

Adresaci studiów

Studia skierowane są do absolwentów szkół wyższych, którzy chcą zdobyć lub poszerzyć wiedzę z zakresu współczesnych zagrożeń w sytuacjach kryzysowych w tym imprez masowych. Studia adresowane są do osób zajmujących się problematyką zarządzania bezpieczeństwem w sektorze administracji publicznej oraz przygotowujących się do realizacji takich zadań lub zainteresowanych przedmiotową problematyką. Studia adresowane są przede wszystkim do: funkcjonariuszy służb, wojskowych, pracowników administracji państwowej i samorządowej oraz innych instytucji chcących spełnić kryteria umożliwiające.

program studiow

Program studiów

Przygotowanie w zakresie merytorycznym obejmuje m.in. przedmioty:

 • Podstawy teorii bezpieczeństwa
 • Zarządzanie systemem bezpieczeństwa publicznego
 • Zarządzanie kryzysowe w administracji publicznej
 • Negocjacje w sytuacjach kryzysowych
 • Praca w zespole reagowania kryzysowego
 • Reagowanie w sytuacjach kryzysowych
 • Zarządzanie bezpieczeństwem infrastruktury krytycznej
 • Ratownictwo medyczne
 • Socjologiczne, psychologiczne, ekonomiczne aspekty polityki bezpieczeństwa
 • System zarządzania kryzysowego województwa pomorskiego
 • Bezpieczeństwo imprez masowych
 • Ochrona przestrzeni cybernetycznej
 • Polityka migracyjna i azylowa
 • Wyzwania i zagrożenia bezpieczeństwa w strefie nadgranicznej
 • Wstęp do kryminologii i kryminalistyki
 • Ochrona danych osobowych i informacji prawnie chronionych,
 • Bezpieczeństwo społeczności lokalnych,
 • Media w zarządzaniu kryzysowym
uzyskane kwalifikacje

Uzyskane kwalifikacje

Absolwenci są przygotowani do pracy we wszelkich instytucjach administracji publicznej i jednostkach służb mundurowych, które zajmują się bezpieczeństwem obywateli oraz w zespołach reagowania kryzysowego zarówno na szczeblu regionalnym, jak i centralnym

czas trwania

Czas trwania

Studia podyplomowe dwusemestralne

koszt

Koszt

100 zł  –  wpisowe

3000 zł – czesne, płatność w systemie ratalnym:

1500 zł – opłata za 1 semestr

1500 zł – opłata za 2 semestr

Cena dla grup powyżej 4 osób ustalana będzie indywidualnie!

uwaga

Uwagi

Uruchomienie kierunku uzależnione jest od minimalnej liczby chętnych.
Ocenę na świadectwie stanowi średnia ocen uzyskanych z zaliczeń poszczególnych przedmiotów w toku studiów.
Absolwenci studiów otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Świętokrzyską Szkołę Wyższą.

Tryb

Tryb

Studia do wyboru w formie stacjonarnej lub online

Translate »