Nauczanie języka polskiego jako obcego

adresaci_

Adresaci studiów

Studia dedykowane są dla nauczycieli, którzy zamierzają zdobyć wiedzę merytoryczną, dydaktyczną i metodyczną w zakresie przygotowania do nauczania drugiego przedmiotu. Studia adresowane są przede wszystkim do nauczycieli języka polskiego i języków obcych pracujących w polskich szkołach , coraz częściej spotykających się z dziećmi i młodzieżą z doświadczeniem  oraz osób chcących zdobyć umiejętności w zakresie nauczania języka polskiego jako obcego/drugiego.

program studiow

Program studiów

Przygotowanie w zakresie merytorycznym obejmuje m.in. przedmioty:

 • Fonetyka języka polskiego
 • Gramatyka funkcjonalna w nauczaniu języka polskiego jako obcego
 • Najważniejsze wydarzenia z historii Polski w kontekście historii powszechnej
 • Zwyczaje i obrzędy w Polsce
 • Dobór tekstów literacki, muzyki oraz filmu w pracy nauczyciela i lektora
 • Kulturowe kompetencje lektora
 • Komunikacja międzykulturowa i realia kulturowe
 • Przyswajanie języka
 • Neurodydaktyka w nauczaniu języka
 • Zasady i metody nauczania słownictwa i frazeologii
 • Zasady i metody nauczania wymowy i ortografii polskiej
 • Zasady i techniki nauczania oraz rozwijania kompetencji poszczególnych sprawności językowych w tym:
  • rozumienie tekstów czytanych i mówionych
  • mówienie i pisanie
uzyskane kwalifikacje

Uzyskane kwalifikacje

Studia podyplomowe z zakresu nauczania języka polskiego jako obcego mają charakter kwalifikacyjny.  Słuchacze zyskują kwalifikacje do nauczania języka polskiego jako obcego i drugiego we wszystkich typach szkół (podstawowych, liceach, technikach oraz szkołach branżowych).
Absolwent zapozna się z najnowszymi technikami nauczania podsystemów języka polskiego oraz metodami nauczania sprawności językowych i będzie umiał stosować je w praktyce dydaktycznej. Pozna metody testowania języka polskiego jako obcego, aby nauczał nie tylko zgodnie z obowiązującymi standardami, ale też potrafił przygotować do egzaminu państwowego.

czas trwania

Czas trwania

studia podyplomowe trzysemestralne – 12 miesięcy

zajęcia dydaktyczne + 120 godzin praktyk

koszt

Koszt

100 zł  –  wpisowe

3900 zł – czesne, płatność w systemie ratalnym:

1300 zł – opłata za 1 semestr

1300 zł – opłata za 2 semestr

1300 zł – opłata za 3 semestr

Cena dla grup powyżej 4 osób ustalana będzie indywidualnie!

uwaga

Uwagi

Uruchomienie kierunku uzależnione jest od minimalnej liczby chętnych. Ocenę na świadectwie stanowi średnia ocen uzyskanych z zaliczeń poszczególnych przedmiotów w toku studiów. Absolwenci studiów otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Świętokrzyską Szkołę Wyższą.

Tryb

Tryb

Studia do wyboru w formie stacjonarnej lub online

Translate »