Metodyka i metodologia pracy socjalnej

adresaci_

Adresaci studiów

Studia na kierunku Metodyka i metodologia pracy socjalnej to studia kwalifikacyjne, które uprawniają do pracy w różnych organizacjach i instytucjach pomocy społecznej. Warunkiem przyjęcia jest ukończenie wcześniej studiów I lub II stopnia z zakresu pedagogiki, pedagogiki specjalnej, psychologii, socjologii, politologii, polityki społecznej i nauk o rodzinie.

Studia są zgodne z Rozporządzeniem MRiPS w sprawie minimalnych wymogów programowych dla studiów podyplomowych z zakresu metodyki i metodologii pracy socjalnej realizowanych w uczelniach wyższych na kierunku praca socjalna albo w zakresie pracy socjalnej.

program studiow

Program studiów

Przygotowanie w zakresie merytorycznym obejmuje m.in. przedmioty:

 • Historia pracy socjalnej
 • Teoretyczne podstawy pracy socjalnej
 • Aksjologia pracy socjalnej i etyka zawodowa
 • Podstawowe prawa i wolności człowieka a praca socjalna
 • Zawód pracownika socjalnego, profesja i specjalizacja zawodowa
 • Stres, wypalenie zawodowe i bezpieczeństwo pracownika socjalnego- metody i techniki przeciwdziałania
 • Superwizja pracy socjalnej
 • Historia polityki społecznej
 • Kierunki, modele i rozwój polityki społecznej
 • Metodologia badań społecznych
 • Metodyczne działania bezpośrednie i pośrednie w pracy socjalnej
 • Fazy metodycznego działania w pracy socjalnej
 • Metodyka pracy socjalnej (metody pracy socjalnej)
 • Podejścia (modele) w pracy socjalnej
 • Techniki pracy socjalnej
 • Narzędzia pracy pracownika socjalnego
 • Role zawodowe i umiejętności pracownika socjalnego
 • Warsztat pracy pracownika socjalnego
 • Proces diagnozowania problemów społecznych
 • Tworzenie i realizacja programu socjalnego
 • Struktura i organizacja pomocy społecznej
 • Praktyka zawodowa
 • Seminarium dyplomowe

Studia kończą się obroną pracy dyplomowej

uzyskane kwalifikacje

Uzyskane kwalifikacje

Uzyskanie formalnych kwalifikacji w zawodzie pracownik socjalny  zgodnie z ustawą z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej  (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369 oraz z 2021 r. poz. 794, 803 i 1981), art. 116, ust. Pkt. 4.

czas trwania

Czas trwania

Studia podyplomowe dwusemestralne

koszt

Koszt

100 zł  –  wpisowe (płatne przy zapisie)

3900,00 zł – opłata za rok (możliwość wpłat w systemie ratalnym 6 rat x 650,00 zł.)

uwaga

Uwagi

Uruchomienie kierunku uzależnione jest od minimalnej liczby chętnych.
Ocenę na świadectwie stanowi średnia ocen uzyskanych z zaliczeń poszczególnych przedmiotów w toku studiów.
Absolwenci studiów otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Świętokrzyską Szkołę Wyższą.

Tryb

Tryb

Studia do wyboru w formie stacjonarnej lub online

Translate »