Gimnastyka korekcyjna

adresaci_

Adresaci studiów

Słuchaczami podyplomowych studiów na kierunku Gimnastyka korekcyjna, realizowanych w formie zajęć teoretyczno-praktycznych, mogą zostać absolwenci studiów magisterskich i licencjackich, zainteresowani uzyskaniem uprawnień do nauczania przedmiotu oraz podniesieniem kwalifikacji zawodowych.

program studiow

Program studiów

 • Anatomia
 • Teoria i metodyka ćwiczeń korekcyjnych z elementami rehabilitacji ruchowej
 • Metody oceny postawy ciała. Dokumentacja pracy nauczyciela gimnastyki korekcyjnej
 • Podstawy teorii wychowania fizycznego i sportu
 • Profilaktyka powstawania wad postawy. Podstawy ergonomii
 • Patofizjologia wad postawy
 • Patobiomechanika narządu ruchu człowieka
 • Fizjologia wysiłku fizycznego
 • Ćwiczenia korekcyjne w wodzie
 • Zabawy i gry ruchowe w profilaktyce i korekcji wad postawy
 • Biomedyczne podstawy aktywności ruchowej człowieka i pierwsza pomoc
 • Promocja zdrowia i ćwiczenia kompensacyjne w różnych warunkach
 • Historia kultury fizycznej
uzyskane kwalifikacje

Uzyskane kwalifikacje

Studia dają kwalifikacje do nauczania i terapii dzieci z dysfunkcjami rozwoju psychoruchowego, przygotowują do pracy m.in.: w szkołach specjalnych dla dzieci z upośledzeniem umysłowym, szkołach integracyjnych, ośrodkach wczesnej diagnozy interwencji, ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz prowadzenia zajęć z gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej.

czas trwania

Czas trwania

studia podyplomowe trzysemestralne – 12 miesięcy

330 godzin dydaktycznych + 60 godzin praktyk

koszt

Koszt

100 zł  –  wpisowe

3900 zł – czesne, płatność w systemie ratalnym:

1300 zł – opłata za 1 semestr

1300 zł – opłata za 2 semestr

1300 zł – opłata za 3 semestr

Cena dla grup powyżej 4 osób ustalana będzie indywidualnie!

uwaga

Uwagi

Dodatkowym wymogiem od słuchaczy chcących podjąć kierunek: Gimnastyka korekcyjna jest przedstawienie zaświadczenia od lekarza sportowego lub lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia ww. studiów podyplomowych.
Uruchomienie kierunku uzależnione jest od minimalnej liczby chętnych.
Ocenę na świadectwie stanowi średnia ocen uzyskanych z zaliczeń poszczególnych przedmiotów w toku studiów.
Absolwenci studiów otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Świętokrzyską Szkołę Wyższą.

Tryb

Tryb

Studia do wyboru w formie stacjonarnej lub online

Translate »