Informacje o praktykach

Zgodnie z wytycznymi Prorektor ds. ogólnych Wyższej Szkoły Humanistyczno – Ekonomicznej w Brzegu podania z prośbą o zwolnienie z praktyk przyjmowane będą do 31.01.2022r. (dotyczy Słuchaczy rozpoczynających naukę w październiku  br.).

UWAGA! W związku ze zmianami przepisów dotyczących praktyk, od naboru zimowego 2021/2022 nie ma możliwości zwolnienia z praktyk na podstawie pracy zawodowej. W takim przypadku Słuchacz zobowiązany jest do:

 • Wypełnienia dziennika praktyk (należy rozpisać czynności wykonywane w trakcie pracy zawodowej). Dokumentacja dostępna   w zakładce DLA STUDENTÓW – Informacje o praktykach.
 • Dostarczenia  zaświadczenia o zatrudnieniu.
 • Stworzenia trzech scenariuszy zajęć.

 

Spis treści:

 1. Kierunki z zakresu Pedagogiki specjalnej,
 2. Kierunki dla nauczycieli,
 3. Integracja sensoryczna,
 4. Przygotowanie pedagogiczne,
 5. Zarządzanie oświatą.

Słuchacz studiów podyplomowych przed rozpoczęciem praktyki zobowiązany  jest do zapoznania się Regulaminem praktyk!

Dotyczy Słuchaczy rozpoczynających naukę w marcu 2021r. !

1. Praktyki na studiach podyplomowych z zakresu Pedagogiki specjalnej mają wymiar 180 godz.:

 1. 60 godzin – charakter asystencki do odbycia w oddziałach specjalnych (Moduł I),
 2. 120 godzin – charakter asystencko-pedagogiczny, obejmujący również samodzielne prowadzenie zajęć z zakresu studiowanej specjalności (Moduł II).

Studenci, którzy posiadają kwalifikacje do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć, a nie posiadający przygotowania w zakresie pedagogiki specjalnej realizują praktykę w wymiarze 180 godz.

Z praktyki mogą być zwolnieni studenci którzy:  

 1. w dniu złożenia dokumentów rekrutacyjnych posiadają przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej,
 2. czynni zawodowo nauczyciele.

Podanie z prośbą o zwolnienie z praktyk z pisemnym uzasadnieniem oraz niezbędnymi załącznikami tj.

 • dokumentem poświadczającym zdobycie wykształcenia z zakresu Pedagogiki specjalnej (dyplom ukończenia studiów wyższych/podyplomowych) na zaliczenie praktyk w wymiarze 60 godz.,
 • zaświadczeniem od pracodawcy potwierdzającym zatrudnienie na stanowisku nauczyciela na zaliczenie praktyk w wymiarze 120 godz.

należy złożyć przed rozpoczęciem praktyk do Dziekanatu Instytutu Studiów Podyplomowych Andrago Centrum. Podanie rozpatrywane jest przez Dziekan Wyższej Szkoły Humanistyczno – Ekonomicznej  w Brzegu w przeciągu miesiąca od daty złożenia.

Po rozpatrzeniu  i otrzymaniu decyzji  w sprawie praktyk student pobiera z Dziekanatu Instytutu Studiów Podyplomowych Andrago Centrum  odpowiednie skierowanie oraz  zaopatrza się w dziennik praktyk, opinię.

Praktyki na studiach podyplomowych z zakresu Pedagogiki specjalnej – pedagogiki   resocjalizacyjnej  i socjoterapii, Pedagogiki specjalnej – Diagnozy i terapii pedagogicznej mają wymiar 180 godz., praktyka w ramach modułu II realizowana jest w wymiarze 120godz. z uwzględnieniem podziału:

 1. Pedagogika specjalna – pedagogika resocjalizacyjna i socjoterapia: 60 godz. przy pedagogu w placówce resocjalizacyjnej lub penitencjarnej, 60 godz. przy socjoterapeucie;
 2. Diagnoza i terapia pedagogiczna: 60 godz. z diagnozy przy pedagogu w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, 60 godz. w placówce realizującej zajęcia z terapii pedagogicznej.

Studenci, którzy są czynnymi zawodowo nauczycielami mogą starać się o zwolnienie z maksymalnie 60 godz. praktyk. Podanie z prośbą o zwolnienie z praktyk z pisemnym uzasadnieniem oraz zaświadczeniem od pracodawcy potwierdzającym zatrudnienie na stanowisku nauczyciela należy złożyć przed rozpoczęciem praktyk do Dziekanatu Instytutu Studiów Podyplomowych Andrago Centrum. Podanie rozpatrywane jest przez Dziekan Wyższej Szkoły Humanistyczno – Ekonomicznej w Brzegu w przeciągu miesiąca od daty złożenia.

Po rozpatrzeniu  i otrzymaniu decyzji  w sprawie praktyk student pobiera z Dziekanatu Instytutu Studiów Podyplomowych Andrago Centrum odpowiednie skierowanie oraz  zaopatrza się w dziennik praktyk, opinię.

Po uzyskaniu zgody student realizuje praktykę w odpowiednio zmniejszonym wymiarze 60 godz. z uwzględnieniem podziału na poszczególnych kierunkach!

 

2. Praktyki na studiach podyplomowych dla nauczycieli mają wymiar 120 godz.:

 1. Biologia
 2. Edukacja dla bezpieczeństwa
 3. Fizyka
 4. Geografia
 5. Język angielski w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej
 6. Matematyka
 7. Muzyka i plastyka w szkole podstawowej
 8. Wychowanie do życia w rodzinie
 9. Wychowanie fizyczne

Studenci, którzy są czynnymi zawodowo nauczycielami mogą starać się o zwolnienie z maksymalnie 60 godz. praktyk. Podanie z prośbą o zwolnienie z praktyk z pisemnym uzasadnieniem oraz zaświadczeniem od pracodawcy potwierdzającym zatrudnienie na stanowisku nauczyciela należy złożyć przed rozpoczęciem praktyk do Dziekanatu Instytutu Studiów Podyplomowych Andrago Centrum. Podanie rozpatrywane jest przez Dziekan Wyższej Szkoły Humanistyczno – Ekonomicznej w Brzegu w przeciągu miesiąca od daty złożenia.

Po rozpatrzeniu  i otrzymaniu decyzji  w sprawie praktyk student pobiera z Dziekanatu Instytutu Studiów Podyplomowych Andrago Centrum odpowiednie skierowanie oraz  zaopatrza się w dziennik praktyk, opinię.

Praktyki w przypadku kierunków łączonych praktyki realizowane są z uwzględnieniem podziału:

 1. Język angielski w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej: 60 godz. przedszkole, 60 godz. klasy 1-3;
 2. Muzyka i plastyka w szkole podstawowej: 60 godz. z zakresu muzyki, 60 godz. z plastyki.

Studenci, którzy są czynnymi zawodowo nauczycielami mogą starać się o zwolnienie z maksymalnie 60 godz. praktyk (zasady dotyczące zwolnienia z praktyk takie same jak powyżej).

Po uzyskaniu zgody student realizuje praktykę w odpowiednio zmniejszonym wymiarze 60 godz. z uwzględnieniem podziału!

 

3. Praktyki na studiach podyplomowych z zakresu Integracji sensorycznej mają wymiar 120 godz.

Studenci pracujący na sali Integracji Sensorycznej mogą starać się o zwolnienie z praktyk. Podanie z prośbą o zwolnienie z praktyk z pisemnym uzasadnieniem oraz zaświadczeniem od pracodawcy potwierdzającym zatrudnienie należy złożyć przed rozpoczęciem praktyk do Dziekanatu Instytutu Studiów Podyplomowych Andrago Centrum. Podanie rozpatrywane jest przez Dziekan Wyższej Szkoły Humanistyczno – Ekonomicznej w Brzegu w przeciągu miesiąca od daty złożenia.

Po rozpatrzeniu  i otrzymaniu decyzji  w sprawie praktyk student pobiera z Dziekanatu Instytutu Studiów Podyplomowych Andrago Centrum odpowiednie skierowanie oraz  zaopatrza się w dziennik praktyk, opinię.

 4. Praktyki na studiach podyplomowych z zakresu Przygotowania pedagogicznego mają wymiar 150 godz.

Praktyka na Przygotowaniu pedagogicznym jest obowiązkowa, nie ma możliwości realizowania mniejszej liczby godzin!

Praktyka musi zostać zrealizowana zarówno w szkole podstawowej, jak i ponadpodstawowej.

 5. Praktyki na studiach podyplomowych z zakresu Zarządzania oświatą mają wymiar 30 godz.

Jeśli charakter wykonywanej pracy zawodowej jest zgodny z kierunkiem studiów słuchacz może starać się o zwolnienie z praktyk. Podanie z prośbą o zwolnienie z praktyk z pisemnym uzasadnieniem oraz zaświadczeniem potwierdzającym wykonywane obowiązki   należy złożyć przed rozpoczęciem praktyk do Dziekanatu Instytutu Studiów Podyplomowych Andrago Centrum. Podanie rozpatrywane jest przez Dziekan Wyższej Szkoły Humanistyczno – Ekonomicznej w Brzegu w przeciągu miesiąca od daty złożenia.

Po rozpatrzeniu  i otrzymaniu decyzji student pobiera z Dziekanatu Instytutu Studiów Podyplomowych Andrago Centrum odpowiednie skierowanie oraz  zaopatrza się w dziennik praktyk, opinię.

 

Słuchacz studiów podyplomowych przed rozpoczęciem praktyki zobowiązany jest do zapoznania się Regulaminem praktyk!

Translate »