Executive MBA

adresaci_

Adresaci studiów

Studia Executive MBA ukierunkowane są na doskonalenie kompetencji menadżerskich i implementację nowoczesnego podejścia w kreowaniu modeli biznesowych, skierowane są do osób chcących pełnić funkcje kierownicze wyższego szczebla, zasiadać w radach nadzorczych, kierować przedsięwzięciami rozwojowymi.

Charakteryzują się innowacyjnym podejściem do zagadnień zarządzania i biznesu. Są odpowiedzią na wciąż rosnące zapotrzebowanie na poszerzanie kwalifikacji kadry zarządczej, a tym samym doskonalenie procesów zarządzania oraz funkcjonowania organizacji.

Wymagania stawiane kandydatom:

 • dyplom ukończenia studiów wyższych,

 • posiadanie dwuletniego doświadczenie na stanowisku kierowniczym,

 • predyspozycje menedżerskie oraz warunki i motywacja do studiowania (oceniane w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej).

program studiow

Program studiów

 • Analiza biznesowa – 20 godzin

 • Couching – 10 godzin

 • Zarządzanie strategiczne – 20 godzin

 • Zarządzanie zasobami ludzkimi – 20 godzin

 • Rachunkowość finansowa – 20 godzin

 • Marketing i social media – 20 godzin

 • Zarządzanie projektami – 15 godzin

 • Negocjacje i mediacje w biznesie – 15 godzin

 • Kreowanie wizerunku poprzez wywieranie wpływu – 15 godzin

 • Finasowanie przedsięwzięć rozwojowych – 10 godzin

 • Rynek kapitałowy – 15 godzin

 • Corporate governance & CSR Rady nadzorcze – 10 godzin

 • Rachunkowość zarządcza i controling – 20 godzin

 • Zarządzanie finansami – 20 godzin

 • Przedmioty fakultatywne do wyboru prowadzone w języku angielskim: 10 godzin

– Business Information Management

– Strategic Supply Management

– Design thinking for strategic innovation

 • Entrepreneurial management – 10 godzin

 • Zarządzanie kryzysowe przedsiębiorstwem z elementami cyberbezpieczeństwa – 10 godzin

 • Gry strategiczne – 10 godzin

 • Projekt doradczy – Praca Własna

Studia prowadzone są w języku polskim i angielskim w formie wykładów, ćwiczeń, warsztatów, gier

uzyskane kwalifikacje

Uzyskane kwalifikacje

 • Absolwent uzyskuje świadectwo Executive MBA potwierdzające nabycie uprawnień do zasiadania w radach nadzorczych i zarządach spółek z udziałem Skarbu Państwa (art. 19 ust. 1 pkt 1 lit. C ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz niektórych innych ustaw ( tekst jednolity Dz.U. z 2020, poz. 735).

 • Kompleksowe przygotowanie do realizacji celów biznesowych w warunkach wielokulturowości.

 • Kompetencje menedżerskie i zdolności przywódcze.

 • Umiejętności z zakresu efektywnego zarządzania nowoczesnymi organizacjami.

czas trwania

Czas trwania

studia podyplomowe dwusemestralne

270 godzin dydaktycznych

koszt

Koszt

100 zł  –  wpisowe

9400 zł – czesne

Cena dla grup powyżej 4 osób ustalana będzie indywidualnie!

80 zł – Świadectwo w języku angielskim dla zainteresowanych osób

Tryb

Tryb

Studia do wyboru w formie stacjonarnej lub online

Translate »