Menager przedsiębiorstwa społecznego

adresaci_

Adresaci studiów

Studia skierowane są do absolwentów wyższych uczelni o dowolnym profilu i specjalności. W szczególności są adresowane do liderów, działaczy i osób zaangażowanych w działalność podmiotów ekonomii społecznej (PES), tj. stowarzyszeń, fundacji, spółdzielni socjalnych itp. lub pragnących rozpocząć taką działalność, chcących pogłębić swoją wiedzę z zakresu zarządzania przedsiębiorstwami społecznymi i kształtowania ich wizerunku. Studia są także skierowane do pracowników administracji publicznej m.in. odpowiedzialnych za współpracę z trzecim sektorem.

program studiow

Program studiów

  • Moduł I – Ekonomia społeczna i społeczeństwo obywatelskie
  • Moduł II – Podstawy prawne funkcjonowania PES
  • Moduł III – Formy prawne i metody działania  PES
  • Moduł IV – Zarządzanie w PES
  • Moduł V – Finanse PES
  • Moduł VI – Marketing w PES
  • Moduł VII – Seminarium
uzyskane kwalifikacje

Uzyskane kwalifikacje

Studia uprawniają do podjęcia pracy w przedsiębiorstwach ekonomii społecznej.

czas trwania

Czas trwania

studia podyplomowe dwusemestralne

koszt

Koszt

100 zł  –  wpisowe

3000 zł – czesne, płatność w systemie ratalnym:

1500 zł – opłata za 1 semestr

1500 zł – opłata za 2 semestr

Cena dla grup powyżej 4 osób ustalana będzie indywidualnie!

uwaga

Uwagi

Studia dualne  to typ  kształcenia, w którym zajęcia teoretyczne odbywają się w szkole a praktyczne u pracodawcy. Jest ono przede wszystkim szansą, dla młodych ludzi na zdobycie praktycznej i teoretycznej wiedzy z zakresu wybranego kierunku nauki. Zajęcia praktyczne odbywać będą się w biurach rachunkowych.

Podstawą prawną tej formy kształcenia jest rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. 2010. 244. 1626 ze zm. Dz. U. 2015.09.01). Uczniowie kształcący się w tym systemie nie ponoszą żadnych kosztów z nim związanych.

Tryb

Tryb

Studia do wyboru w formie stacjonarnej lub online

Translate »