Surdopedagogika – NOWOŚĆ!!!

Słuchacze studiów podyplomowych –Surdopedagogika mają możliwość uczestnictwa w zajęciach w formie wykładów, warsztatów.

Celem studiów jest:

 • wyposażenie studentów w wiedzę merytoryczną   i umiejętności praktyczne  niezbędne do pracy wychowawczo opiekuńczej, dydaktycznej, i rewalidacyjnej z dziećmi i młodzieżą niesłyszącą i słabosłyszącą.
 • przygotowanie słuchaczy do dokonywania diagnozy psychopedagogicznej i funkcjonalnej dzieci i młodzieży niepełnosprawnych słuchowo,
 • wykształcenie umiejętności  wspierania rodziny dziecka  oraz inicjowania i prowadzenia działań integracyjnych w środowisku.
 • ukazanie specyfiki  procesu  kształcenia i wychowania osób z uszkodzonym narządem słuchu

Adresat studiów

Nauczyciele – wychowawcy, opiekunowie w placówkach oświatowych.

Osoby chcące założyć działalność gospodarczą związaną z edukacją przedszkolną (przedszkole, żłobek, świetlica opiekuńczo-wychowawcza, całodobowa opieka nad przedszkolakiem).

Zawodowe opiekunki do dzieci.

Realizowane zagadnienia:

 • Psychologiczne podstawy rewalidacji dzieci niesłyszących  i słabosłyszących
 • Pedagogika specjalna
 • Surdopedagogika
 • Audiometria i audiologia
 • Surdologopedia
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z wadą słuchu
 • Dojrzałość szkolna dzieci z niepełnosprawnością słuchową
 • Rozwój zainteresowań dziecka z niepełnosprawnością słuchową
 • Wsparcie  rodziny dziecka z niepełnosprawnością słuchu
 • Elementy andragogiki
 • Warsztaty umiejętności wychowawczych
 • Doradztwo zawodowe i wsparcie społeczne osoby z niepełnosprawnością słuchu
 • Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w szkole dla dziecka z wadą słuchu
 • Urządzenia techniczne w rehabilitacji słuchu i mowy osób głuchych i słabo słyszących
 • Metodyka nauczania i wychowania dzieci niesłyszących i słabosłyszących w kształceniu zintegrowanym
 • Metodyka nauczania dzieci z wadą słuchu w nauczaniu przedmiotowym
 • Manualne sposoby usprawniania języka
 • Metodyka wychowania w internacie i  świetlicy
 • Zajęcia rewalidacyjne i korekcyjno – kompensacyjne w terapii  dzieci z wadą słuchu
 • Proseminarium

Organizacja

 • Czas trwania studia podyplomowe dwusemestralne 350 godzin
 • Koszt 1200 zł- semestr
 • Zajęcia odbywają się w trybie weekendowym.
 • Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych dające uprawnienia do nauczania i prowadzenia różnych form kształcenia ludzi dorosłych.