Pomoc psychologiczno-pedagogiczna uczniom

I. Cele:

Poznanie podstaw prawnych oraz pozyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie organizowania i udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
Poznanie różnych modeli pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych we wszystkich typach szkół.
Zdobycie umiejętności w zakresie konstruowania indywidualnego programu edukacyjno – terapeutycznego i planu działań wspierających.
Poznanie metod, technik i narzędzi pomiaru pedagogicznego.

II. Założenia programowe:

1. Nowe regulacje prawne w zakresie organizowania i udzielania uczniom w przedszkolu, szkole i placówce pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
2. Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i specyfika jego funkcjonowania w szkole, w tym modele pracy z uczniem z różnym rodzajem niepełnosprawności, z uczniem niedostosowanym społecznie, z uczniem z trudnościami w uczeniu się oraz uczniem zdolnym.
3.Organizacja pracy i zadania zespołu nauczycieli (w placówkach wychowawców)
i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem.
4. Zasady opracowywania indywidualnego programu edukacyjno – terapeutycznego i planu działań wspierających, karty indywidualnych potrzeb ucznia.
5. Indywidualizacja pracy z uczniem oraz dostosowanie wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej do indywidualnych potrzeb rozwojowych
i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych.
6. Diagnozowanie pedagogiczne uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Obserwacja i pomiary dydaktyczne.
7. Doradztwo zawodowe w szkole ponadpodstawowej,
8. Dostosowanie warunków przeprowadzania sprawdzianu i egzaminów zewnętrznych.
9. Etyka zawodu nauczyciela w świetle nauk Jana Pawła II.

III. Umiejęttności:

Uczestnik:
– poznaje metody pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z uczniami z różnym rodzajem niepełnosprawności,
– potrafi opracować indywidualny program edukacyjno – terapeutyczny oraz plan działań wspierających,
– rozpoznaje zagrożenie dysleksją rozwojową u ucznia klas I – III szkoły podstawowej,
– potrafi przeprowadzić diagnozę pedagogiczną, obserwację i pomiar dydaktyczny oraz wskazać odpowiednią do potrzeb ucznia formę pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

Uruchomienie kierunku studiów jest uzależnione od wymaganej, minimalnej ilości słuchaczy na danym kierunku.

Czas trwania

studia podyplomowe dwusemestralne

250 godzin

Koszt

1200 zł- semestr