Integracja sensoryczna

2 semestry 490 godzin.

Informacje ogólne

Studia podyplomowe przeznaczone są dla pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, fizjoterapeutów, logopedów, terapeutów zajęciowych posiadających tytuł magistra lub licencjat.

Studia podyplomowe kończą się uzyskaniem:

 • Świadectwa ukończenia studiów podyplomowych w zakresie integracji sensorycznej w teorii i praktyce wydanym przez WSHE w Brzegu.
 • Certyfikatem terapeuty integracji sensorycznej wydanym przez Stowarzyszenie Integracji Sensorycznej.

Korzyści płynące z posiadania Certyfikatu terapeuty integracji sensorycznej wydanym przez Stowarzyszenie Integracji Sensorycznej:

 • Wpis na ogólnopolską listę terapeutów
 • Dodatkowe potwierdzenie zdobytych podczas toku studiów kompetencji przez niezależną zewnętrzna komisję
 • Stałe wsparcie ze strony Stowarzyszenia, możliwość stałego kontaktu z terapeutami współpracujący ze Stowarzyszaniem
 • Dostęp do wykładów i prac członków Stowarzyszenia
 • Dodatkowy dokument dający możliwość awansu zawodowego
 • Możliwość odbywania darmowej praktyki w przedszkolach Mini College oraz w Gabinetach SI współpracujących z Instytutem 
 • Polepszenie atrakcyjności na rynku pracy
 • Dostęp do informacji na temat zmian i nowości  Metody SI
 • Możliwość uczestnictwa w bezpłatnych konferencjach organizowanych  przez Centrum Doskonalenia Nauczycieli College Medyczny wraz ze Stowarzyszeniem Integracji Sensorycznej 
 • Zniżki na kursy Organizowanie przez Placówkę Kształcenia Ustawicznego College Medyczny 

Sylwetka absolwenta

Ukończenie studiów podyplomowych w zakresie integracji sensorycznej w teorii i praktyce oraz, a także otrzymanie certyfikatu terapeuty SI daje pełne kwalifikacje do prowadzenia diagnozy i terapii metodą SI. Osoby mogą pracować w placówkach oświatowych i rehabilitacyjnych, a także prowadzić gabinety integracji sensorycznej.

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW

Program studiów m.in. zawiera zagadnienia z anatomii i neurofizjologii rozwojowej, psychologii klinicznej. Studia zawierają kompleksowy program diagnozy i terapii ( wykłady, ćwiczenia) metodą SI oraz innymi metodami rehabilitacyjnymi i pedagogiczno-psychologicznymi dzieci z autyzmem, zespołem Downa, mózgowym porażeniem dziecięcym, wybranymi zespołami genetycznymi, zaburzeniami mowy, ADHD, ADD, uogólnionymi i specyficznymi trudnościami w nauce (dysleksja, dysgrafia), zaburzeniami zachowania, a także dzieci niedowidzących i niedosłyszących. Program studiów obejmuje także zajęcia na sali SI oraz praktykę studencką.

Metoda SI

Twórcą metody Integracji Sensorycznej jest dr A. Jean Ayres pracownik naukowy Uniwersytetu Południowo-Kalifornijskiego w Los Angeles. Do Polski metoda SI trafiła w 1993 r. a jej rozpowszechnieniem zajęła się jedna z pierwszych współpracownic dr A. Jean Ayres – Violet F. Maas.

Integracja sensoryczna to proces w którym następuje organizacja dostarczanych do naszego mózgu wrażeń sensorycznych tak, aby mogły być wykorzystane w celowym działaniu, czyli w reakcjach adaptacyjnych, służących do wykonania określonej czynności, przyjęcia odpowiedniej pozycji ciała itp. Jeśli występują zaburzenia w odbiorze i integrowaniu bodźców zmysłowych to będą pojawiać się dysfunkcje w rozwoju poznawczym, motorycznym oraz zachowaniu dziecka. Dlatego celem terapii SI (od angielskiego sensory integration) jest poprawa jakości przesyłania i organizacji informacji sensorycznej, tj. tego co jest odbierane przez różne zmysły naszego organizmu. Głównym zadaniem jest dostarczenie kontrolowanej ilości bodźców sensorycznych: przedsionkowych, proprioceptywnych i dotykowych w taki sposób aby dziecko odpowiadało reakcją poprawiającą integrację tych bodźców.

Teoria integracji sensorycznej jako stosunkowo nowa i nie jest powszechnie znana wśród lekarzy, nauczycieli czy opinii publicznej. Jednak w ostatnich latach terapia SI zyskuje coraz większe zainteresowanie i uznanie w naszym kraju. Metoda SI wykorzystywana jest w pracy z dziećmi: ze specyficznymi trudnościami szkolnymi, takimi jak: dysleksja, dysgrafia, dysortografia, słaba koncentracja uwagi, z ADHD, ADD, z mózgowym porażeniem dziecięcym, autystycznymi, cierpiącymi na schorzenia o podlożu genetycznym (np. zespół Downa, Aspergera, Reta, Williamsa, Turnera, Kinefertera), niedowidzącymi i niedosłyszącymi, z upośledzeniem umysłowym.

2 semestry

Zajęcia Dydaktyczne – 390 godzin
Praktyki- 100 godzin
Cena – 1900 zł za semestr
Wpisowe – 100 zł

Cena certyfikatu – 500zł

.