Dysleksja – diagnoza i terapia w różnych okresach życia

Absolwenci studiów podyplomowych „Dysleksja – diagnoza i terapia w różnych okresach życia” będą mogli być zatrudnieni w placówkach edukacyjnych i opiekuńczo-wychowawczych, a także otworzyć prywatną praktykę związaną z uzyskaniem kwalifikacji w zakresie pracy z dziećmi i młodzieżą z dysleksją.

 

Zagadnienia zawarte w programie studiów podyplomowych na kierunku Dysleksja – diagnoza i terapia w różnych okresach życia:

 • Psychologiczne podstawy dysleksji rozwojowej
 • Teoretyczne podstawy specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu
 • Medyczne podstawy dysleksji rozwojowej
 • Ryzyko dyslekscji – rozpoznanie i wczesna pomoc
 • Diagnoza dysleksji rozwojowej
 • Metodyka pracy korekcyjno-kompensacyjnej z dziećmi ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu z wykorzystaniem technologii informacyjnej (klasy zintegrowane, w starszym wieku szkolnym)
 • Metody stosowane w terapii ucznia z dysleksją rozwojową
 • Podstawy prawne opieki nad uczniem dyslektycznym. Ocenianie. Klasyfikowanie. Promowanie.
 • Związek zaburzeń mowy z dysleksją rozwojową
 • Pedagogiczne konteksty komunikacji
 • Etyka zawodu nauczyciela w świetle nauk Jana Pawła II

Uruchomienie kierunku studiów jest uzależnione od wymaganej, minimalnej ilości słuchaczy na danym kierunku.

 

Czas trwania

studia podyplomowe dwusemestralne

390 godzin

Koszt

1200 zł- semestr